کد مطلب:1434 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:228

رفتن خون متعارف


231- خـونـي كـه در جوف ذبيحه بعد از كشتن آن به طريق شرعي باقي مي ماند , چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاك است , چنانكه در مساله ( 98 ) گذشت .232- حـكـم سـابق بنابر احتياط مختص به حيوان حلال گوشت است , و در حيوان حرام گوشت جاري نيست , بلكه بنابر احتياط استحبابي در اجزاء محرمه حلال گوشت نيز جاري نيست .