کد مطلب:1435 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:224

احكام ظرفها


233- ظـرفـي كـه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده , آشاميدن و خوردن چيزي از آن ظرف در صـورتي كه رطوبتي موجب نجاستش شده باشد حرام است , و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهايي كه بايد با چيز پاك انجام داد استعمال كنند , و احتياط مستحب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را - اگر چه ظرف هم نباشد - استعمال نكنند.234- خوردن و آشاميدن از ظروف طلا و نقره بلكه بنابر احتياط واجب , مطلق استعمال آنها حرام است , ولـي زينت نمودن اطاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعي ندارد , اگر چه احوط ترك است , و همچنين است ساختن ظروف طلا و نقره و خريد و فروش آنها براي زينت نمودن يا نگاه داشتن .235- گـيره استكان كه از طلا يا نقره مي سازند اگر ظرف به آن گفته شود حكم استكان طلا و نقره را دارد و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعي ندارد.236- استعمال ظرفي كه روي آن را آب طلا يا آب نقره داده اند اشكال ندارد.237- اگـر فـلزي را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند , چنانچه مقدار آن فلز به قدري باشد كه ظرف طلا يا نقره به آن ظرف نگويند استعمال آن مانعي ندارد.238- اگـر انـسان غذايي را كه در ظرف طلا يا نقره است در ظرف ديگري بريزد چنانچه ظرف دوم - به حسب متعارف - واسطه خوردن از ظرف اول نباشد اشكال ندارد.239- استعمال بادگير قليان , غلاف شمشير , كارد و قاب قرآن اگر از طلا يا از نقره باشد , اشكال ندارد , ولي احتياط مستحب آن است كه عطردان و سرمه دان و ترياكدان طلا و نقره را استعمال نكنند.240- خـوردن و آشـاميدن از ظرف طلا يا نقره در حال ناچاري به مقدار دفع ضرورت اشكال ندارد , ولي زياده بر اين مقدار جايز نيست .241- استعمال ظرفي كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر اشكال ندارد.