کد مطلب:1441 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:209

چيزهايي كه بايد براي آنها وضو گرفت


322- براي شش چيز وضو گرفتن واجب است : اول : براي نمازهاي واجب غير از نماز ميت .و در نمازهاي مستحب وضو شرط صحت است .دوم : براي سجده و تشهد فراموش شده , اگر بين آنها و نماز حدثي از او سر زده مثلا بول كرده باشد , ولي براي سجده سهو واجب نيست وضو بگيرد.سوم : براي طواف واجب خانه كعبه كه جزء حج يا عمره باشد.چهارم : اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد.پنجم : اگر نذر كرده باشد كه قرآن را مثلا ببوسد.شـشم : براي آب كشيدن قرآني كه نجس شده , يا براي بيرون آوردن آن از مستراح و مانند آن , در صورتي كـه مـجـبور باشد دست يا جاي ديگر بدن خود را به خط قرآن برساند , ولي چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بي احترامي به قرآن باشد , بايد بدون اين كه وضو بگيرد , قرآن را از مستراح و مانند آن بيرون آورد , يا اگر نجس شده آب بكشد.323- مس نمودن خط قرآن , يعني رساندن جايي از بدن به خط قرآن براي كسي كه وضو ندارد حرام است .ولي اگر قرآن را به زبان فارسي يا به زبان ديگر ترجمه كنند مس آن اشكال ندارد.324- جـلـوگـيري بچه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيست ولي اگر مس نمودن آنان بي احترامي به قرآن باشد بايد آنان را جلوگيري كنند.325- كـسـي كـه وضو ندارد بنابر احتياط واجب حرام است اسم خداوند متعال و صفات خاصه او را به هر زباني نوشته شده باشد مس نمايد.و بهتر آن است كه اسم مبارك پيغمبر و امام و حضرت زهراء عليهم السلام را هم مس ننمايد.326- اگر پيش از وقت نماز به قصد اينكه با طهارت باشد وضو بگيرد يا غسل كند صحيح است .و نزديك وقت نماز هم اگر به قصد مهيا بودن براي نماز وضو بگيرد اشكال ندارد.327- كـسـي كه يقين دارد وقت داخل شده اگر نيت وضوي واجب كند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده , وضوي او صحيح است .328- مستحب است انسان براي نماز ميت و زيارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان عليهم السلام و براي همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن , و مس حاشيه قرآن , و براي خوابيدن وضو بگيرد.و نيز مستحب است كسي كه وضو دارد دوباره براي هر نماز وضو بگيرد.و اگر براي يكي از اين كارها وضو بگيرد هر كاري كه بايد با وضو انجام داد مي تواند بجا آورد , مثلا مي تواند با آن وضو نماز بخواند.