کد مطلب:1442 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:207

چيزهايي كه وضو را باطل مي كند


329- هفت چيز وضو را باطل مي كند : اول : بول .دوم : غايط.سوم : باد معده و روده كه از مخرج غايط خارج شود.چـهـارم : خوابي كه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود , ولي اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نمي شود.پنجم : چيزهايي كه عقل را از بين مي برد : مانند ديوانگي و مستي و بيهوشي .ششم : استحاضه زنان كه بعدا گفته مي شود.هفتم : جنابت بلكه بنابر احتياط مستحب هر كاري كه براي آن بايد غسل كرد.