کد مطلب:1449 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:193

غسل ترتيبي


367- در غـسل ترتيبي بايد به نيت غسل , بنابر احتياط لازم اول تمام سر و گردن , و بعد بدن را بشويد و بهتر آن است كه اول طرف راست , بعد طرف چپ بدن را بشويد , و تحقق غسل ترتيبي به حركت دادن هر يـك از اعـضاء سه گانه زير آب به قصد غسل بي اشكال نيست و احتياط در اكتفا نكردن به او است , و اگر عمدا يا از روي فراموشي يا به واسطه ندانستن مساله بدن را قبل از سر بشويد غسل او باطل است .368- در صـورتـي كـه بدن را قبل از سر بشويد لازم نيست غسل را اعاده كند بلكه چنانچه بدن را دوباره بشويد غسل او صحيح خواهد شد.369- اگـر يقين نكند كه هر دو قسمت يعني سر و گردن و بدن را كاملا غسل داده , بايد براي آنكه يقين كند , هر قسمتي را كه مي شويد مقداري از قسمت ديگر را هم با آن قسمت بشويد.370- اگـر بـعـد از غـسـل بفهمد جايي از بدن را نشسته و نداند كجاي بدن است دوباره شستن سر لازم نيست , و فقط هر جايي را از بدن كه احتمال مي دهد نشسته بايد بشويد.371- اگـر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته , چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافي است .و اگـر از طـرف راسـت بـاشد احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار , دوباره طرف چپ را بشويد.و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار , دوباره بدن را بشويد.372- اگر پيش از تمام شدن غسل , در شستن مقداري از طرف چپ يا طرف راست شك كند , لازم است كـه آن مـقدار را بشويد , و اگر در شستن مقداري از سر و گردن شك كند , بنابر احتياط لازم بايد بعد از شستن آن دوباره طرف راست و طرف چپ را بشويد.