کد مطلب:1450 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:192

غسل ارتماسي


1/372- غسل ارتماسي به دو نحو انجام مي گيرد : دفعي و تدريجي .373- در غسل ارتماسي دفعي بايد در يك آن آب تمام بدن را فرا بگيرد , ولي معتبر نيست كه قبل از شروع در غـسـل تـمـام بـدن بيرون آب باشد بلكه اگر مقداري از آن بيرون باشد و به نيت غسل در آب فرو رود كفايت مي كند.374- در غـسـل ارتماسي تدريجي بايد بدن را به نيت غسل تدريجا با حفظ وحدت عرفي در آب فرو برد و در اين قسم لازم است كه تمام بدن قبل از شروع در غسل بيرون آب باشد.375- اگـر بعد از غسل ارتماسي بفهمد كه به مقداري از بدن آب نرسيده , جاي آن را بداند يا نداند , بايد دوباره غسل كند.376- اگر براي غسل ترتيبي وقت ندارد , و براي ارتماسي وقت دارد , بايد غسل ارتماسي كند.377- كـسـي كه براي حج يا عمره احرام بسته , نمي تواند غسل ارتماسي كند , ولي اگر از روي فراموشي غسل ارتماسي كند غسلش صحيح است .