کد مطلب:1453 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:170

احكام استحاضه


400- در استحاضه قليله بايد زن براي هر نماز يك وضو بگيرد , و بنابر احتياط مستحب پنبه را آب كشيده و يا عوض كند و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده باشد آب بكشد.401- در استحاضه متوسطه بايد بنابر احتياط لازم زن براي نمازهاي خود روزانه يك غسل نمايد و نيز بايد كـارهـاي استحاضه قليله را كه در مساله پيش گفته شد انجام دهد , بنابر اين اگر استحاضه قبل از نماز صـبـح يا در همان آن حاصل شود بايد براي نماز صبح غسل كند و اگر عمدا يا از روي فراموشي براي نماز صبح غسل نكند بايد براي نماز ظهر و عصر غسل كند , و اگر براي نماز ظهر و عصر غسل نكند , بايد پيش از نماز مغرب و عشاء غسل نمايد , چه آنكه خون بيايد يا قطع شده باشد.402- در اسـتحاضه كثيره بايد - بنابر احتياط واجب - زن براي هر نماز پنبه و دستمال را عوض كند يا آب بكشد و لازم است يك غسل براي نماز صبح و يكي براي نماز ظهر و عصر و يكي براي نماز مغرب و عشا بجا آورد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد , و اگر فاصله بيندازد بايد براي نماز عصر دوباره غسل كند , و نـيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد بايد براي نماز عشا دوباره غسل نمايد , اينها همه در صورتي اسـت كـه خـون پـي در پي از پنبه به دستمال برسد , اما چنانچه رسيدن خون از پنبه به دستمال با قدري فـاصـله باشد كه زن بتواند در آن فاصله يك نماز يا بيشتر بخواند احتياط لازم آن است كه هرگاه خون از پـنـبه به دستمال برسد پنبه و دستمال را عوض كرده و يا آب بكشد و غسل نمايد , بنابر اين اگر زن غسل كرد و نماز ظهر را مثلا خواند ولي قبل از نماز عصر يا در ميان آن خون دوباره از پنبه به دستمال رسيد بايد بـراي نـمـاز عصر نيز غسل نمايد , ولي چنانچه فاصله به مقداري باشد كه زن بتواند در آن ميان دو نماز يا بيشتر بخواند مثل اين كه بتواند نماز مغرب و عشا را نيز قبل از آن كه خون دوباره به دستمال برسد بخواند ظـاهـر آن اسـت كـه براي آن نمازها لازم نيست غسل ديگري بكند , و در هر صورت اظهر اين است كه در استحاضه كثيره غسل از وضوء كفايت مي كند.403- اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد چنانچه زن براي آن خون , وضو يا غسل بجا نياورده باشد , بايد در موقع نماز وضو يا غسل بجا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد.404- مـسـتـحاضه متوسطه كه بايد وضو بگيرد و غسل كند بايد بنابر احتياط لازم غسل را اول بجا آورد و بعد وضو بگيرد , ولي در مستحاضه كثيره اگر بخواهد وضو بگيرد بايد قبل از غسل وضو بگيرد.405- اگـر اسـتـحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود بايد براي نماز ظهر و عصر غسل كند , و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود بايد براي نماز مغرب و عشا غسل نمايد.406- اگـر اسـتـحـاضـه قـليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره شود و به اين حال باقي بماند بايد احكامي را كه در مساله 402 گفته شد نسبت به نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رعايت نمايد.407- در مـستحاضه كثيره در صورتي كه لازم است ميان غسل و نماز فاصله اي واقع نشود - آن چنان كه در مساله 402 گذشت - اگر انجام غسل پيش از داخل شدن وقت نماز باعث وقوع فاصله گردد آن غسل براي نماز فايده ندارد و بايد مستحاضه براي نماز دوباره غسل نمايد , و اين حكم در مستحاضه متوسطه نيز جاري است .408- در مـسـتـحاضه قليله و متوسطه زن براي هر نمازي - غير از نماز يوميه كه حكم آن گذشت - چه واجـب بـاشـد چه مستحب , بايد وضو بگيرد , ولي اگر بخواهد نماز يوميه اي را كه خوانده احتياطا دوباره بـخـواند , يا بخواهد نمازي را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند , بايد تمام كارهايي را كه براي استحاضه گفته شد انجام دهد , اما براي خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده , اگـر آنـهـا را بـعـد از نـمـاز فورا بجا آورد و همچنين براي سجده سهو در هر حال , لازم نيست كارهاي استحاضه را انجام دهد.409- زن مـسـتـحـاضـه بـعـد از آنـكه خونش قطع شد , فقط براي نماز اولي كه مي خواند , بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد , و براي نمازهاي بعدي لازم نيست .410- اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است , موقعي كه مي خواهد نماز بخواند بايد بنابر احتياط خود را وارسـي كـنـد مـثـلا مـقداري پنبه داخل فرج نمايد , و كمي صبر كند , و بيرون آورد و بعد از آنكه فهميد اسـتـحاضه او كدام يك از آن سه قسم است كارهايي را كه براي آن قسم دستور داده شده انجام دهد , ولي اگـر بـدانـد تـا وقتي كه مي خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمي كند , پيش از داخل شدن وقت هم مي تواند خود را وارسي كند.411- زن مستحاضه اگر پيش از آنكه خود را وارسي كند , مشغول نماز شود , چنانچه قصد قربت داشته و بـه وظـيفه خود عمل كرده مثلا استحاضه اش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده , نماز او صحيح است , و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه اش نبوده مثل آنكه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار كرده , نماز او باطل است .412- زن مـستحاضه اگر نتواند خود را وارسي نمايد , بايد به آنچه مسلما وظيفه او است عمل كند , مثلا اگـر نـمـي دانـد اسـتـحـاضه او قليله است يا متوسطه بايد كارهاي استحاضه قليله را انجام دهد , و اگر نمي داند متوسطه است يا كثيره , بايد كارهاي استحاضه متوسطه را انجام دهد , ولي اگر بداند سابقا كدام يك از آن سه قسم بوده , بايد به وظيفه همان قسم رفتار نمايد.413- اگـر خـون اسـتحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بيرون نيايد , وضو يا غسل را كه زن داشته باطل نمي كند , و اگر بيرون بيايد هر چند كم باشد وضو و غسل راباطل مي كند.414- زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسي كند و خون نبيند اگر چه بداند دوباره خون مي آيد با وضويي كه دارد مي تواند نماز بخواند.415- زن مستحاضه اگر بداند از وقتي كه مشغول وضو يا غسل شده خوني از او بيرون نيامده و در داخل فرج هم نيست , مي تواند خواندن نماز را تا وقتي كه مي داند پاك مي ماند تاخير بياندازد.416- اگـر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به كلي پاك مي شود , يا به اندازه خواندن نماز خون بند مي آيد , بايد بنابر احتياط لازم صبر كند و نماز را در وقتي كه پاك است بخواند.417- اگر بعد از وضو و غسل , خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تاخير بيندازد , بـه مـقـداري كـه وضو و غسل و نماز را بجا آورد به كلي پاك مي شود , بايد بنابر احتياط لازم نماز را تاخير بيندازد و موقعي كه به كلي پاك شد دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند.و اگر موقعي كه خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد , لازم نيست وضو و غسل را دوباره بجا آورد بلكه با وضو و غسلي كه دارد مي تواند نماز بخواند.418- مـسـتحاضه كثيره وقتي كه به كلي از خون پاك شد اگر بداند از وقتي كه براي نماز پيش مشغول غسل شده ديگر خون نيامده لازم نيست دوباره غسل نمايد , و در غير اين صورت بايد غسل نمايد - هر چند كليت اين حكم بنابر احتياط است - و اما در مستحاضه متوسطه لازم نيست براي آنكه از خون به كلي پاك شده غسل نمايد.419- مـسـتحاضه قليله بعد از وضو , و مستحاضه متوسطه بعد از غسل و وضو , و مستحاضه كثيره بعد از غـسـل بـايـد فـورا مشغول نماز شوند , مگر در دو موردي كه در مساله 403 و 415 به آنها اشاره شد , ولي گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشكال ندارد و در نماز هم مي تواند كارهاي مستحب مثل قنوت و غير آن را بجا آورد.420- زن مـسـتـحـاضه اگر وظيفه اش اين باشد كه ميان وضو يا غسل و نماز فاصله نيندازد ولي مطابق وظيفه اش رفتار نكند بايد دوباره وضو گرفته يا غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود.421- اگـر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمي شود , چنانچه براي او ضرر ندارد , بايد بعد از غسل از بـيـرون آمـدن خـون جـلوگيري نمايد , و چنانچه كوتاهي كند و خون بيرون آيد اگر نماز خوانده بايد دوباره نماز بخواند بلكه احتياط مستحب آن است كه دوباره غسل كند.422- اگر در موقع غسل خون قطع نشود , غسل صحيح است ولي اگر در بين غسل , استحاضه متوسطه كثيره شود , لازم است كه غسل را از سر بگيرد.423- احـتياط مستحب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزي كه روزه است , به مقداري كه مي تواند , از بيرون آمدن خون جلوگيري كند.424- بنابر مشهور روزه زن مستحاضه كثيره , در صورتي صحيح است كه غسل نماز مغرب و عشاي شبي كه مي خواهد فرداي آن را روزه بگيرد بجا آورد , و نيز در روز غسلهايي را كه براي نمازهاي روز واجب است انـجام دهد ولي بعيد نيست كه در صحت روزه اش غسل شرط نباشد همچنان كه بنابر اقوي در مستحاضه متوسطه شرط نيست .425- اگر بعد از نماز عصر , مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند روزه بدون اشكال و صحيح است .426- اگـر اسـتحاضه قليله زن پيش از نماز , متوسطه يا كثيره شود بايد كارهاي متوسطه يا كثيره را كه گفته شد انجام دهد , و اگر استحاضه متوسطه كثيره شود بايد كارهاي استحاضه كثيره را انجام دهد , و چنانچه براي استحاضه متوسطه غسلي كرده باشد فايده ندارد , و بايد دوباره براي كثيره غسل كند.427- اگـر در بين نماز , استحاضه متوسطه زن كثيره شود , بايد نماز را بشكند , و براي استحاضه كثيره غسل كند , و كارهاي ديگر آن را انجام دهد , و همان نماز را بخواند , و بنابر احتياط استحبابي قبل از غسل وضـوء بـگـيـرد و اگر براي غسل وقت ندارد لازم است عوض غسل تيمم كند , و اگر براي تيمم نيز وقت نـدارد , بـنابر احتياط نماز را نشكند و به همان حال تمام كند , ولي لازم است در خارج وقت قضا نمايد , و هـمـچنين اگر در بين نماز استحاضه قليله او متوسطه يا كثيره شود بايد نماز را بشكند و براي استحاضه متوسطه يا كثيره كارهاي آن را انجام دهد.428- اگـر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده يا نه , چنانچه بعد از نـمـاز بـفـهـمـد به كلي قطع شده بوده , و وقت وسعت اين را داشته باشد كه در حال پاكي نماز را دوباره بـخـواند اگر مايوس از قطع شدن خون نبوده بنابر احتياط لازم است بر حسب وظيفه اش وضو گرفته يا غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد.429- اگر استحاضه كثيره زن متوسطه شود , بايد براي نماز اول عمل كثيره و براي نمازهاي بعدي عمل متوسطه را بجا آورد , مثلا اگر پيش از نماز ظهر استحاضه كثيره متوسطه شود , بايد براي نماز ظهر غسل كـنـد , و بـراي نـمـاز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگيرد , ولي اگر براي نماز ظهر غسل نكند و فقط به مـقـدار نماز عصر وقت داشته باشد , بايد براي نماز عصر غسل نمايد , و اگر براي نماز عصر هم غسل نكند بايد براي نماز مغرب غسل كند , و اگر براي آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد , بايد براي نماز عشا غسل نمايد.430- اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد براي هر نماز بايد يك غسل بجا آورد.431- اگر استحاضه كثيره قليله شود , بايد براي نماز اول عمل كثيره و براي نمازهاي بعدي عمل قليله را انـجام دهد , و نيز اگر استحاضه متوسطه قليله شود , بايد براي نماز اول , عمل متوسطه و براي نمازهاي بعدي عمل قليله را بجا آورد.432- اگر مستحاضه يكي از كارهايي را كه بر او واجب مي باشد ترك كند نمازش باطل است .433- مستحاضه قليله يا متوسطه اگر بخواهد غير از نماز كاري انجام دهد كه شرط آن وضو داشتن است مثلا بخواهد جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد بايد وضو بگيرد و وضويي كه براي نماز گرفته كافي نيست .434- مستحاضه اي كه غسلهاي واجب خود را بجا آورده رفتن او در مسجد و توقف در آن و خواندن آيه اي كـه سـجـده واجـب دارد و نزديكي شوهر به او حلال است , اگر چه كارهاي ديگري را كه براي نماز انجام مـي داد , مـثل عوض كردن پنبه و دستمال , انجام نداده باشد , و بعيد نيست كه اين كارها بدون غسل نيز جايز باشد اگر چه احتياط در ترك است .435- اگـر زن در اسـتـحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز آيه اي را كه سجده واجب دارد بخواند , يا مسجد برود , بنابر احتياط مستحب بايد غسل نمايد , و هم چنين است اگر شوهرش بخواهد با او نزديكي كند.436- نماز آيات بر مستحاضه واجب است .و بايد براي نماز آيات همه كارهايي را كه براي نماز يوميه گفته شد انجام دهد.437- هـرگاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود , اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد بنابر احتياط لازم نمي تواند هر دو را با يك غسل و وضو بخواند.438- اگـر زن مـسـتـحـاضه بخواهد نماز قضا بخواند بايد براي هر نماز كارهايي را كه براي نماز ادا بر او واجـب اسـت بجا آورد و بنابر احتياط نمي تواند براي نماز قضا به كارهايي كه براي نماز ادا انجام داده اكتفا كند.439- اگر زن بداند خوني كه از او خارج مي شود خون زخم نيست و مردد بين خون استحاضه و حيض و يا نـفاس باشد چنانچه شرعا حكم حيض و نفاس را نداشته باشد بايد به دستور استحاضه عمل كند بلكه اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاي ديگر , چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد , بنابر احتياط واجب بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد.