کد مطلب:1455 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:165

احكام حائض


456- چـنـد چيز بر حائض حرام است : اول عبادتهايي كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود , ولي بجا آوردن عبادتهايي كه وضو و غسل و تيمم براي آنها لازم نيست , مانند نماز ميت مانعي ندارد .دوم تمام چيزهايي كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد.سـوم جـماع كردن در فرج , كه هم براي مرد حرام است و هم براي زن , اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شـود و مـني هم بيرون نيايد , بلكه احتياط واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنه گاه را هم داخل نكند و بنابر احتياط وطي زن در دبر چه حائض باشد چه نباشد ننمايد.457- جـمـاع كردن در روزهايي هم كه حيض زن قطعي نيست ولي شرعا بايد براي خود حيض قرار دهد حـرام است , پس زني كه بيشتر از ده روز خون مي بيند و بايد به دستوري كه بعدا گفته مي شود روزهاي عادت خويشان خود را حيض قرار دهد , شوهرش نمي تواند در آن روزها با او نزديكي نمايد.458- اگر مرد با زن خود در حال حيض نزديكي كند لازم است استغفار كند , و احتياط مستحب آن است كه كفاره بدهد و كفاره آن بعدا بيان مي شود.459- غير از نزديكي كردن با زن حائض , ساير استمتاعات مانند بوسيدن و ملاعبه مانعي ندارد.460- كـفاره نزديكي در حال حيض در قسمت اول آن , هيجده نخود طلاي سكه دار و در قسمت دوم , نه نخود , و در قسمت سوم , چهار نخود و نيم است مثلا زني كه شش روز خون حيض مي بيند , اگر شوهرش در شـب يـا روز اول و دوم با او جماع كند , هيجده نخود طلا و در شب يا روز سوم و چهارم نه نخود , و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نيم بدهد.461- اگـر طلاي سكه دار ممكن نباشد , قيمت آن را بدهد و اگر قيمت طلا در وقتي كه جماع كرده , با وقتي كه مي خواهد به فقير بدهد فرق كرده باشد , قيمت وقتي را كه مي خواهد به فقير بدهد حساب كند.462- اگر كسي هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض با زن خود جماع كند , هر سه كفاره كه روي هم سي و يك نخود و نيم مي شود بدهد.463- اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند بهتر آن است كه براي هر جماع يك كفاره بدهد.464- اگـر مـرد در حـال جماع بفهمد زن حائض شده , بايد فورا از او جدا شود و اگر جدا نشود احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد.465- اگـر مـرد بـا زن حائض زنا كند يا با زن حائض نامحرمي به گمان اين كه عيال خودش است جماع نمايد , احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد.466- كسي كه از روي ناداني يا فراموشي با زن در حال حيض نزديكي كند كفاره ندارد.467- اگر مرد به اعتقاد اين كه زن حائض است با او نزديكي كند و بعدا معلوم شود كه حائض نبوده است كفاره ندارد.468- طلاق دادن زن در حال حيض , به طوري كه در احكام طلاق گفته مي شود باطل است .469- اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده ام چنانچه محل اتهام نباشد بايد حرف او را قبول كرد ولي اگر محل اتهام باشد قبول حرف او محل اشكال است .470- اگر زن در بين نماز حائض شود , نمازش باطل است .471- اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه , نمازش صحيح است .ولي اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده , نمازي كه خوانده باطل است .472- بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد , واجب است براي نماز و عبادتهاي ديگري كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود , غسل كند.و دستور آن مثل غسل جنابت است , و بهتر آن است كه پيش از غسل وضو هم بگيرد.473- بـعـد از آن كـه زن از خـون حـيـض پاك شد , اگر چه غسل نكرده باشد , طلاق او صحيح است , و شـوهـرش هـم مـي تـواند با او جماع كند , ولي احتياط لازم اين است كه جماع پس از شستن فرج باشد , و احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل از جماع با او خودداري نمايد.اما كارهاي ديگري كه در وقت حيض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن تا غسل نكند بر او حلال نمي شود.474- اگـر آب بـراي وضو و غسل كافي نباشد و به اندازه اي باشد كه بتواند غسل كند , بايد غسل كند , و بهتر آن است كه بدل از وضو تيمم نمايد.و اگـر فـقـط براي وضو كافي باشد و به اندازه غسل نباشد بهتر آن است كه وضو بگيرد و بايد عوض غسل تيمم كند.و اگر براي هيچ يك از آنها آب ندارد , بايد بدل از غسل تيمم كند و بهتر آن است كه بدل از وضو نيز تيمم نمايد.475- نمازهايي كه زن در حال حيض نخوانده , قضا ندارد , ولي روزه هاي ماه رمضان را كه در حال حيض نـگـرفـته بايد قضا نمايد , و هم چنين بنابر احتياط لازم روزه هايي كه به نذر در وقت معين واجب شده در حال حيض نگرفته بايد قضا نمايد.476- هـر گـاه وقـت نـماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تاخير بيندازد حائض مي شود بايد فورا نماز بـخـوانـد و هـم چـنـين است بنابر احتياط لازم اگر احتمال دهد كه چنانچه نماز را تاخير بيندازد حائض مي شود.477- اگـر زن نـماز را تاخير بيندازد و از اول وقت به اندازه خواندن يك نماز با تحصيل طهارت مائيه از حـدث بگذرد - هر چند طهارت با تيمم بنابر احتياط لازم - و سپس حائض شود قضاي آن نماز بر او واجب اسـت , ولـي در تـنـد خواندن و كند خواندن و چيزهاي ديگر بايد ملاحظه حال خود را بكند , مثلا زني كه مـسافر نيست اگر در اول ظهر نماز نخواند قضاي آن در صورتي واجب مي شود كه به مقدار خواندن چهار ركـعـت نـمـاز بـا تحصيل طهارت از حدث از اول ظهر بگذرد و حائض شود , و براي كسي كه مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو ركعت با تحصيل طهارت كافي است .478- اگـر زن در آخر وقت نماز , از خون پاك شود و به اندازه غسل و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد , بايد نماز را بخواند و اگر نخواند بايد قضاي آن را بجا آورد.479- اگر زن حائض بعد از پاكي به اندازه غسل وقت ندارد , ولي مي تواند با تيمم نماز را در وقت بخواند , احـتياط واجب آن است كه آن نماز را با تيمم بخواند , و در صورتي كه نخواند قضا نمايد و اگر گذشته از تنگي وقت از جهت ديگر تكليفش تيمم است , مثل آن كه آب برايش ضرر دارد , بايد تيمم كند و آن نماز را بخواند , و در صورتي كه نخواند لازم است قضا نمايد.

527- اگر كسي بدن انسان مرده اي را كه سرد شده و غسلش نداده اند مس كند , يعني جايي از بدن خود را بـه آن برساند بايد غسل مس ميت نمايد , چه در خواب مس كند چه در بيداري , با اختيار مس كند يا بي اخـتـيـار حـتـي اگـر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد بايد غسل كند , ولي اگر حيوان مرده اي را مس كند غسل بر او واجب نيست .528- بـراي مـس مـرده اي كه تمام بدن او سرد نشده , غسل واجب نيست اگر چه جايي را كه سرد شده مس نمايد.529- اگر موي خود را به بدن ميت برساند , يا بدن خود را به موي بدن ميت , يا موي خود را به موي ميت برساند , غسل واجب نيست .530- بـراي مـس بـچـه مرده حتي بچه سقط شده اي كه روح در بدن او داخل شده بوده غسل مس ميت واجـب است , بنابر اين اگر بچه مرده به دنيا بيايد و بدنش سرد شده و ظاهر بدن مادر را مس كند مادر او بـايد غسل مس ميت كند , بلكه اگر ظاهر بدن او را هم مس نكند بايد بنابر احتياط واجب غسل مس ميت كند.531- بچه اي كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مي آيد , چنانچه ظاهر بدن مادر را مس نمايد وقـتـي بالغ شد واجب است غسل مس ميت كند , بلكه اگر ظاهر بدنش را هم مس ننموده باشد بايد بنابر احتياط بعد از بلوغ غسل مس ميت نمايد.532- اگر انسان , ميتي را كه سه غسل او كاملا تمام شده مس نمايد غسل بر او واجب نمي شود , ولي اگر پيش از آنكه غسل سوم تمام شود جايي از بدن او را مس كند اگر چه غسل آنجا تمام شده باشد , بايد غسل مس ميت نمايد.533- اگر ديوانه يا بچه نابالغي ميت را مس كند , بعد از آنكه آن ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد بايد غسل مس ميت نمايد.534- اگر از بدن زنده يا مرده اي كه غسلش نداده اند , قسمتي جدا شود , و پيش از آنكه قسمت جدا شده را غـسـل دهـند , انسان آن را مس نمايد بنابر اقوي لازم نيست غسل مس ميت كند هر چند كه آن قسمت داراي استخوان باشد.535- بـراي مـس اسـتـخـواني كه آن را غسل نداده اند چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده غسل واجب نيست .و همچنين است براي مس دنداني كه از مرده يا زنده جدا شده باشد.536- غـسـل مـس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند ولي كسي كه مس ميت كرده , اگر بخواهد نماز بخواند احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد.537- اگر چند ميت را مس كند يا يك ميت را چند بار مس نمايد يك غسل كافي است .538- بـراي كـسـي كـه بـعـد از مس ميت غسل نكرده است , توقف در مسجد و نزديكي با زن و خواندن آيه هايي كه سجده واجب دارد , مانعي ندارد ولي براي نماز و مانند آن بايد غسل كند.