کد مطلب:1456 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:246

احكام محتضر


539- مـسـلـمـانـي را كه محتضر است يعني در حال جان دادن مي باشد , مرد باشد يا زن , بزرگ باشد يا كـوچـك , بـنابر احتياط در صورت امكان بايد به پشت بخوابانند , به طوري كه كف پاهايش به طرف قبله باشد.540- اولـي آن اسـت تـا وقـتـي كه غسل ميت تمام نشده , نيز او را رو به قبله بخوابانند , ولي بعد از آنكه غسلش تمام شد , بهتر آن است كه او را مثل حالتي كه بر او نماز مي خوانند بخوابانند.541- بنابر احتياط رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و چنانچه خود محتضر راضي باشد - و قاصر هم نباشد - براي اين كار لازم نيست از ولي او اجازه بگيرند و در غير اين صورت اجازه گرفتن از ولي او بنابر احتياط لازم است .542- مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام عليهم السلام و ساير عقايد حقه را به كسي كه در حال جـان دادن اسـت , طـوري تلقين كنند كه بفهمد , و نيز مستحب است چيزهايي را كه گفته شد , تا وقت مرگ تكرار كنند.543- مستحب است اين دعا را طوري به محتضر تقلين كنند كه بفهمد: اللهم اغفرلي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير انك انت العفو الغفور , اللهم ارحمني فانك رحيم .544- مستحب است كسي را كه سخت جان مي دهد , اگر ناراحت نمي شود , به جايي كه نماز مي خوانده ببرند.545- مـسـتـحـب اسـت بـراي راحت شدن محتضر بر بالين او سوره مباركه يس و صافات و احزاب و آية الـكـرسي , و آيه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره را , بلكه هر چه از قرآن ممكن است بخوانند.546- تـنـهـا گـذاشـتـن مـحتضر , و گذاشتن چيز سنگين روي شكم او و بودن جنب و حائض نزد او و همچنين حرف زدن زياد و گريه كردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مكروه است .