کد مطلب:1458 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

وجوب غسل و كفن و نماز و دفن ميت


548- غـسـل و حنوط و كفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامي نباشد , بر ولي او واجب است , ولي بايد اين كارها را يا خود انجام دهد يا ديگري را مامور انجام آنها نمايد , و چنانچه شخصي اين كارها را به اجـازه ولي انجام دهد از ولي ساقط مي شود بلكه اگر دفن و مانند او را بدون اجازه ولي انجام دهد از ولي سـاقـط مي شود و حاجت به اعاده آنها نيست , و اگر ميت ولي نداشته باشد يا آنكه ولي از انجام كارهاي او امـتـنـاع كـنـد بر بقيه مكلفين كفاية واجب است كه كارهاي او را انجام دهند و اگر بعضي انجام دهند از ديگران ساقط مي شود و چنانچه هيچ كس انجام ندهد همه معصيت كرده اند , و در صورت امتناع ولي اذن او معتبر نيست .549- اگر كسي مشغول كارهاي ميت شود بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند , ولي اگر او عمل را نيمه كاره بگذارد , بايد ديگران تمام كنند.550- اگر انسان اطمينان كند كه ديگري مشغول كارهاي ميت شده , واجب نيست به كارهاي ميت اقدام كند , ولي اگر شك يا گمان دارد , بايد اقدام نمايد.551- اگر كسي بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام داده اند , بايد دوباره انجام دهد , ولي اگر گمان دارد كه باطل بوده , يا شك دارد كه درست بوده يا نه , لازم نيست اقدام نمايد.552- ولي زن شوهر او است و در غير زن مردهايي كه از ميت ارث مي برند به همان ترتيبي كه در طبقات ارث خـواهـد آمد بر ديگران مقدمند , و در مقدم بودن پدر ميت بر پسرش و جد او بر برادرش و برادر پدر و مادريش بر برادر پدري و مادريش فقط و برادر پدري او بر برادر مادريش و عموي او بر داييش اشكال است پس در چنين موارد بايد مقتضاي احتياط رعات شود.553- بـچه نابالغ و ديوانه ولايت انجام كارهاي ميت را ندارند و همچنين غايبي كه نمي تواند - شخصا يا با مامور كردن كسي كه - متكفل انجام آن كارها شود ولايت ندارد.554- اگر كسي بگويد من ولي ميت هستم , يا ولي ميت به من اجازه داده كه غسل و كفن و دفن ميت را انـجـام دهم يا بگويد راجع به امور تجهيز ميت من وصي او مي باشم , چنانچه به حرف او اطمينان دارند يا ميت در تصرف او است يا اينكه دو نفر عادل به گفته او شهادت دهند , بايد حرف او را قبول كرد.555- اگـر مـيـت براي غسل و كفن و دفن و نماز خود غير از ولي كسي ديگري را معين كند , ولايت اين امـور بـا او اسـت و لازم نيست كسي كه ميت وصيت كرده كه او شخصا انجام اين كارها را متكفل شود اين وصيت را قبول كند , ولي اگر قبول كرد , بايد به آن عمل نمايد.