کد مطلب:1462 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

احكام نماز ميت


600- نماز خواندن بر ميت مسلمان يا بچه اي كه محكوم به اسلام و شش سال او تمام شده باشد واجب است .601- نـماز خواندن بر بچه اي كه شش سال او تمام نشده ولي نماز را مي شناسد بنابر احتياط لازم است , و اگـر نـمـي شـناسد خواندن نماز بر او رجاء مانعي ندارد و اما نماز خواندن بر بچه اي كه مرده به دنيا آمده مستحب نيست .602- نماز ميت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود , و اگر پيش از اينها , يا در بين اينها بخوانند , اگر چه از روي فراموشي يا نداستن مساله باشد كافي نيست .603- كسي كه مي خواهد نماز ميت بخواند , لازم نيست با وضو يا غسل يا تيمم باشد و بدن و لباسش پاك باشد , و اگر لباس او غصبي هم باشد اشكال ندارد , اگر چه بهتر آن است كه رعايت كند تمام چيزهايي را كه در نمازهاي ديگر لازم است .604- كـسـي كـه بـر مـيـت نماز مي خواند بايد رو به قبله باشد و نيز واجب است ميت را مقابل او به پشت بخواباند , به طوري كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاي او به طرف چپ نمازگزار باشد.605- بـنـابـر احتياط مستحب مكان نمازگزار بايد غصبي نباشد , و نيز بايد از جاي ميت پست تر يا بلندتر نباشد , ولي پستي و بلندي مختصر اشكال ندارد.606- نمازگزار بايد از ميت دور نباشد , ولي كسي كه نماز ميت را به جماعت مي خواند , اگر از ميت دور باشد , چنانچه صفها به يكديگر متصل باشند اشكال ندارد.607- نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد , ولي اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف ميت بگذرد , نماز كساني كه مقابل ميت نيستند اشكال ندارد.608- بين ميت و نمازگزار بنابر احتياط بايد پرده و يا ديوار و يا چيزي مانند اينها نباشد ولي اگر ميت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد.609- در وقـت خـوانـدن نـمـاز بـايـد عورت ميت پوشيده باشد , و اگر كفن كردن او ممكن نيست , بايد عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند اينها باشد بپوشانند.610- نـمـاز ميت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخواند , و در موقع نيت ميت را معين كند , مثلا نيت كند نماز مي خوانم بر اين ميت قربة الي اللّه .611- اگر كسي نباشد كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند مي شود نشسته بر او نماز خواند.612- اگـر مـيت وصيت كرده باشد كه شخص معيني بر او نماز بخواند , احتياط مستحب آن است كه آن شخص از ولي ميت اجازه بگيرد.613- مكروه است بر ميت چند مرتبه نماز بخوانند , ولي اگر ميت اهل علم و تقوي باشد مكروه نيست .614- اگـر ميت را عمدا يا از روي فراموشي يا به جهت عذري بدون نماز دفن كنند , يا بعد از دفن معلوم شود , نمازي كه بر او خوانده شده باطل بوده است , جايز نيست براي نماز خواندن بر او قبرش را نبش كنند ولـي مـانـعـي نـدارد كه تا وقتي جسد او از هم نپاشيده رجاء با شرطهايي كه براي نماز ميت گفته شد بر قبرش نماز بخوانند.