کد مطلب:1468 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

نبش قبر


648- نبش قبر مسلمان , يعني شكافتن قبر او اگر چه طفل يا ديوانه باشد حرام است , ولي اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد اشكال ندارد.649- خـراب كـردن قبر امامزاده ها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سالها بر آن گذشته و بدنشان از ميان رفته باشد چون هتك محسوب مي شود حرام است .650- شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست : اول آنكه ميت در زمين غصبي دفن شده باشد و مالك زمين راضي نشود كه در آنجا بماند.دوم آنكه كفن يا چيز ديگري كه با ميت دفن شده غصبي باشد و صاحب آن راضي نشود كه در قبر بماند , و هـمـچـنـين است اگر چيزي از مال خود ميت كه به ورثه او رسيده با او دفن شده باشد , و ورثه او راضي نـشـوند كه آن چيز در قبر بماند , ولي اگر ميت وصيت كرده باشد كه دعا يا قرآن يا انگشتري را با او دفن كـنـنـد و وصـيـت او نافذ باشد , براي بيرون آوردن اينها نمي توانند قبر را بشكافند , و همچنين در بعضي مـواردي كـه زمـين يا كفن غصبي باشد يا اينكه چيزي غصبي با ميت دفن شده باشد نمي توان قبر را نبش كرد ولي مقام را گنجايش تفصيل آن موارد نيست .سـوم آنـكـه شـكافتن قبر موجب هتك حرمت نباشد و ميت بي غسل يا بي كفن دفن شده باشد يا بفهمند غسلش باطل بوده , يا به غير از دستور شرع كفن شده يا در قبر او را رو به قبله نگذاشته اند.چهارم آنكه براي ثابت شدن حقي كه مهمتر از نبش قبر باشد بخواهند بدن ميت را ببينند.پـنـجـم آنـكه ميت را در جايي كه بي احترامي به او است مثل قبرستان كفار يا جايي كه كثافت و خاكروبه مي ريزند دفن كرده باشند.ششم آنكه براي يك مطلب شرعي كه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر است , قبر را بشكافند مثلا بخواهند بچه زنده را از شكم زن حامله اي كه دفنش كرده اند بيرون آورند.هفتم آنكه بترسند درنده اي بدن ميت را پاره كند , يا سيل او را ببرد , يا دشمن بيرون آورد.هشتم آنكه ميت وصيت كرده باشد كه او را قبل از دفن به مشاهد مشرفه نقل نمايند , چنانچه نقل دادن او مـوجـب هتك حرمتش نمي شده ولي عمدا يا از روي فراموشي در جايي ديگر دفن شده باشد مي توانند در صورتي كه موجب هتك حرمتش نشود قبر او را نبش كرده و بدنش را به مشاهد مشرفه نقل دهند.