کد مطلب:1470 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:173

تيمم


1/654- در هـفـت مورد به جاي وضو و غسل بايد تيمم كرد : اول آنكه تهيه آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد.655- اگـر انسان در آبادي باشد , بايد براي تهيه آب وضو و غسل , به قدري جستجو كند كه از پيدا شدن آن نـاامـيد شود و اگر انسان در بيابان باشد بايد در راه و در جاهاي نزديك به محل توقفش از آب جستجو كند و احتياط لازم آن است كه چنانچه زمين آن پست و بلند يا به جهت زيادي درختان راه آن دشوار است , در هـر يـك از چـهار طرف به اندازه پرتاب يك تير در قديم كه با كمان پرتاب مي كردند در جستجوي آب برود و الا در هر طرف به اندازه پرتاب دو تير جستجو نمايد.656- اگـر بعضي از چهار طرف هموار و بعض ديگر پست و بلند باشد , در طرفي كه هموار است به اندازه پرتاب دو تير و در طرفي كه هموار نيست به اندازه پرتاب يك تير جستجو كند.657- در هر طرفي كه يقين دارد آب نيست , در آن طرف جستجو لازم نيست .658- كـسي كه وقت نماز او تنگ نيست و براي تهيه آب وقت دارد , اگر يقين يا اطمينان دارد در محلي دورتر از مقداري كه بايد جستجو كند آب هست بايد براي تهيه آب به آنجا برود مگر رفتن به آنجا زحمت و مشقت داشته باشد يا آن قدر دور باشد كه عرفا شخص را فاقد آب بشمارند , و اگر گمان دارد آب در آنجا هست رفتن به آن محل لازم نيست .659- لازم نـيست خود انسان در جستجوي آب برود , بلكه مي تواند كسي راكه به گفته او اطمينان دارد بفرستد و در اين صورت اگر يك نفر از طرف چند نفر برود كافي است .660- اگـر احـتـمـال دهد كه داخل بار سفر خود يا در منزل يا در قافله آب هست , بايد به قدري جستجو نمايد كه به نبود آب اطمينان كند , يا از پيدا كردن آن نااميد شود.661- اگـر پيش از وقت نماز جستجو نمايد , و آب پيدا نكند و تا وقت نماز همانجا بماند , چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا مي كند , احتياط مستحب آن است كه دوباره در جستجوي آب برود.662- اگـر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز ديگر در همانجا بماند , چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا مي شود , احتياط مستحب آن است كه دوباره در جستجوي آب برود.663- اگر وقت نماز تنگ باشد , يا از دزد و درنده بترسد , يا جستجوي آب به قدري سخت باشد كه نتواند تحمل كند , جستجو لازم نيست .664- اگـر در جـستجوي آب نرود تا وقت نماز تنگ شود , اگر چه معصيت كرده در صورتي كه چنانچه مي رفت آب پيدا مي كرد ولي نمازش با تيمم صحيح است .665- كـسـي كه يقين دارد آب پيدا نمي كند , چنانچه دنبال آب نرود و با تيمم نماز بخواند , و بعد از نماز بفهمد كه اگر جستجو مي كرد آب پيدا مي شد بنابر احتياط لازم است وضو گرفته و نماز را اعاده نمايد.666- اگـر بعد از جستجو , آب پيدا نكند و مايوس از پيدا شدن آن شود و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جايي كه جستجو كرده آب بوده نماز او صحيح است .667- كـسـي كـه يقين دارد وقت نماز تنگ است , اگر بدون جستجو با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز و پـيـش از گذشتن وقت بفهمد كه براي جستجو وقت داشته , احتياط واجب آن است كه دوباره نمازش را بخواند.668- اگـر بعد از داخل شدن وقت نماز , وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضوي خود را باطل كند تهيه آب براي او ممكن نيست يا نمي تواند وضو بگيرد , چنانچه بتواند وضوي خود را نگهدارد بنابر احتياط واجب نبايد آن را باطل نمايد.ولي مي تواند با عيال خود نزديكي كند , اگر چه بداند كه از غسل متمكن نخواهد شد.669- اگـر پـيش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضوي خود را باطل كند تهيه آب براي او ممكن نيست , چنانچه بتواند وضوي خود را نگهدارد , احتياط واجب آن است كه آن را باطل نكند.670- كـسـي كـه فـقـط بـه مـقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد و مي داند كه اگر آن را بريزد آب پيدا نـمي كند , چنانچه وقت نماز داخل شده باشد , ريختن آن حرام است , و احتياط واجب آن است كه پيش از وقت نماز هم آن را نريزد.671- كـسي كه مي داند آب پيدا نمي كند چنانچه بعد از داخل شدن وقت نماز وضوي خود را باطل كند يا آبي كه دارد بريزد اگر چه خلاف كرده ولي نمازش با تيمم صحيح است , و لكن احتياط مستحب آن است كه قضاي آن نماز را نيز بخواند.

دوم از موارد تيمم672- اگر به واسطه پيري يا ناتواني , يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها يا نداشتن وسيله اي كه آب از چاه بكشد , دسترسي به آب نداشته باشد , بايد تيمم كند و همچنين است اگر تهيه كردن آب يا استعمال آن به قـدري براي او مشقت داشته باشد كه قابل تحمل نباشد , ولي در صورت اخير چنانچه تيمم ننمايد و وضو بگيرد وضوي او صحيح است .673- اگـر بـراي كـشـيدن آب از چاه , دلو و ريسمان و مانند اينها لازم دارد و مجبور است بخرد يا كرايه نمايد , اگر چه قيمت آن چند برابر معمول باشد , بايد تهيه كند و همچنين است اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند , ولي اگر تهيه آنها به قدري پول مي خواهد كه نسبت به حال او ضرر دارد , واجب نيست تهيه نمايد.674- اگر ناچار شود كه براي تهيه آب قرض كند , بايد قرض نمايد , ولي كسي كه مي داند يا گمان دارد كه نمي تواند قرض خود را بدهد , واجب نيست قرض كند.675- اگر كندن چاه مشقت زيادي ندارد , بايد براي تهيه آب چاه بكند.676- اگر كسي مقداري آب بي منت به او ببخشد بايد قبول كند.

سوم از موارد تيمم677- اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد , يا بترسد كه به واسطه استعمال آن مرض يا عيبي در او پيدا شـود , يا مرضش طول بكشد يا شدت كند يا به سختي معالجه شود , بايد تيمم نمايد , ولي اگر بتواند ضرر آب را به طوري برطرف كند مثل اينكه آب را گرم كند بايد اين كار را بكند و وضو بگيرد و در مواردي كه غسل لازم است غسل كند.678- لازم نيست يقين كند كه آب براي او ضرر دارد , بلكه اگر احتمال ضرر بدهد , چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمال ترس براي او پيدا شود , بايد تيمم كند.679- كسي كه مبتلا به درد چشم است و آب براي او ضرر دارد بايد تيمم نمايد.680- اگر به واسطه يقين يا ترس ضرر تيمم كند و پيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد , تيمم او باطل است .و اگر بعد از نماز بفهمد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند.681- كسي كه يقين داشته باشد آب برايش ضرر ندارد چنانچه غسل كند يا وضو بگيرد و بعد بفهمد كه آب براي او ضرر داشته وضو و غسل او باطل است .

چهارم از موارد تيمم682- هـرگـاه بترسد كه اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند از جهت تشنگي دچار زحمت مي شود بـايد تيمم نمايد , و جواز تيمم به اين جهت در سه صورت است :1- آنكه اگر آب را در وضو يا غسل صرف نـمـايد خودش فعلا يا بعدا به تشنگي كه باعث تلف يا مرضش مي شود يا تحملش مشقت زيادي دارد مبتلا خواهد شد.2- آنكه بر كساني كه حفظشان بر او واجب است بترسد كه از تشنگي تلف يا بيمار شوند.3- آنـكـه بـر غير خود چه انسان باشد يا حيوان بترسد و تلف يا بيماري يا بيتابيشان بر او گران باشد چه از نفوس محترمه باشد يا نه , و در غير اين سه صورت با داشتن آب تيمم جايز نيست .683- اگـر غير از آب پاكي كه براي وضو يا غسل دارد آب نجسي هم به مقدار آشاميدن خود داشته باشد , بـايـد آب پـاك را بـراي آشـامـيـدن بگذارد و با تيمم نماز بخواند , ولي چنانچه آب را براي كساني كه با او مـربوطند بخواهد مي تواند كه با آب پاك وضو بگيرد يا غسل نمايد اگر چه آنان مجبور شوند كه براي رفع تـشـنگي خود از آب نجس استفاده كنند بلكه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند يا از آشاميدن آب نجس اجتناب نداشته باشند لازم است كه آب پاك را در وضو و غسل استعمال نمايد و همچنين اگر آب را براي حيوانش يا بچه نابالغ بخواهد بايد آب نجس را به آنان بدهد و با آب پاك وضو و غسل را انجام دهد.

پنجم از موارد تيمم684- كسي كه بدن يا لباسش نجس است و كمي آب دارد كه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند , براي آب كـشـيدن بدن يا لباس او نمي ماند در اين صورت بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند , ولي اگـر چـيـزي نـداشته باشد كه بر آن تيمم كند , بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.

ششم از موارد تيمم685- اگـر غـيـر از آب يا ظرفي كه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديگري ندارد , مثلا آب يا ظرفش غصبي است و غير از آن آب و ظرف ديگري ندارد , بايد به جاي وضو و غسل تيمم كند.

هفتم از موارد تيمم686- هـرگـاه وقت به قدري تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند تمام نماز يا مقداري از آن بعد از وقت خوانده مي شود , بايد تيمم كند.687- اگـر عـمدا نماز را به قدري تاخير بيندازد كه وقت وضو يا غسل نداشته باشد , معصيت كرده , ولي نماز او با تيمم صحيح است , اگر چه احتياط مستحب آن است كه قضاي آن نماز را بخواند.688- كسي كه شك دارد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند وقت براي نماز او مي ماند يا نه , بايد تيمم نمايد.689- كـسـي كه به واسطه تنگي وقت تيمم كرده و بعد از نماز مي توانست وضو بگيرد و نگرفت تا آبي كه داشته از دستش رفت , در صورتي كه وظيفه اش تيمم باشد , بايد براي نمازهاي بعدي دوباره تيمم نمايد , اگر چه تيمم خود را نشكسته باشد.690- كسي كه آب دارد , اگر به واسطه تنگي وقت با تيمم مشغول نماز شود و در بين نماز آبي كه داشته از دسـتش برود , چنانچه وظيفه اش تيمم باشد , احتياط مستحب آن است كه براي نمازهاي بعدي دوباره تيمم كند.691- اگر انسان به قدري وقت دارد كه مي تواند وضو بگيرد يا غسل كند و نماز را بدون كارهاي مستحبي آن مـثل اقامه و قنوت بخواند , بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون كارهاي مستحبي آن بجا آورد , بلكه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد , بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون سوره بخواند.