کد مطلب:1475 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:148

نمازهاي واجب


2/735- نمازهاي واجب شش است : اول نمازهاي روزانه .دوم نماز آيات .سوم نمازميت .چهارم نماز طواف واجب خانه كعبه .پنجم نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر بنابر احتياط واجب است .ششم نمازي كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مي شود و نماز جمعه از نمازهاي روزانه است .