کد مطلب:1477 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

وقت نماز ظهر و عصر


737- اگر چوب يا چيزي مانند آن را - كه شاخص مي گويند - راست در زمين هموار فرو برند , صبح كه خورشيد بيرون مي آيد , سايه آن به طرف مغرب مي افتد و هر چه آفتاب بالا مي آيد اين سايه كم مي شود , و در شـهـرهاي ما در اول ظهر شرعي به آخرين درجه كمي مي رسد , و ظهر كه گذشت , سايه آن به طرف مـشـرق بـرمي گردد , و هر چه خورشيد رو به مغرب مي رود سايه زيادتر مي شود , بنابر اين وقتي سايه به آخرين درجه كمي رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت معلوم مي شود ظهر شرعي شده است , ولي در بـعـضي از شهرها مثل مكه مكرمه كه گاهي موقع ظهر سايه به كلي از بين مي رود , بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شد , معلوم مي شود ظهر شده است .738- وقـت نـماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است ولي چنانچه نماز عصر را عمدا قبل از نماز ظـهـر بـخواند باطل است , مگر اين كه از آخر وقت بيش از آوردن يك نماز مجال نباشد , كه در اين فرض اگـر كـسـي تـا اين موقع نماز ظهر را نخوانده , نماز ظهر او قضا است , و بايد نماز عصر را بخواند , و اگر كـسي پيش از اين وقت اشتباها تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر بخواند نمازش صحيح است , و احتياط مستحب آن است كه آن را نماز ظهر قرار داده و چهار ركعت ديگر به قصد ما في الذمة بجا آورد.739- اگـر پـيـش از خواندن نماز ظهر , سهوا مشغول نماز عصر شود , و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده اسـت , بـايـد نيت را به نماز ظهر برگرداند , يعني نيت كند كه آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مي خوانم همه نماز ظهر باشد , و بعد از آن كه نماز را تمام كرد نماز عصر را بخواند.