کد مطلب:1479 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:162

وقت نماز مغرب و عشا


743- احتياط واجب آن است كه قبل از اين كه سرخي طرف مشرق - كه بعد از غروب آفتاب پيدا مي شود - از بالاي سر انسان بگذرد انسان نماز مغرب را بجا نياورد.744- وقت نماز مغرب و عشا براي شخص مختار تا نيمه شب امتداد دارد , و اما براي شخص مضطر - كه يا از روي فـرامـوشـي يـا بـه سبب خواب يا حيض و مانند اينها نماز را پيش از نيمه شب نخوانده - وقت نماز مـغـرب و عـشا تا طلوع فجر ادامه دارد , ولي در هر صورت در حال التفات ترتيب بين آن دو معتبر است , يعني نماز عشا در صورتي كه با التفات , قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است مگر اين كه از وقت بيش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد , كه در اين صورت لازم است نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند.745- اگر كسي اشتباها نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند , و بعد از نماز ملتفت شود , نمازش صحيح است , و بايد نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.746- اگر پيش از خواندن نماز مغرب , سهوا مشغول نماز عشا شود , و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده , چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته است , بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند , و نماز را تمام كند و بعد نـمـاز عـشـا را بخواند , و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته است مي تواند نماز عشا را تمام كرده و بعد نماز مغرب را بجا آورد.747- آخر وقت نماز عشا براي شخص مختار - همچنان كه گذشت - نصف شب است .و شب از اول غروب است تا طلوع فجر.748- اگـر از روي اخـتيار نماز مغرب يا عشا را تا نصف شب نخواند بنابر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون اين كه نيت ادا و قضا كند آن نماز را بجا آورد.