کد مطلب:1482 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

نمازهايي كه بايد به ترتيب خوانده شود


763- انـسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر , و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند , و اگر عمدا نماز عصر را پيش از نماز ظهر , و نماز عشا را پيش نماز مغرب بخواند باطل است .764- اگـر بـه نيت نماز ظهر مشغول نماز شود , و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است , نمي تواند نيت را به نماز عصر برگرداند , بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند , و همين طور است در نماز مغرب و عشا.

765- اگـر در بـيـن نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نيت را به نماز ظهر برگرداند , چنانچه يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده مي تواند نيت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام كند در صورتي كه بعضي از اجزا نماز را به نيت ظهر نياورده باشد يا آن كه اگر آورده است به نيت عصر تدارك كـند , ولي اگر آن جز ركعت باشد نماز او در هر صورت باطل است , و هم چنين اگر ركوع يا دو سجده از يك ركعت باشد نماز بنابر احتياط لازم باطل است .766- اگر در بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه بايد نماز را به نيت عصر تمام كند و بعدا نـمـاز ظـهر را بجا آورد ولي اگر وقت به قدري كم است كه بعد از تمام شدن نماز آفتاب غروب مي كند و براي يك ركعت نماز هم وقت باقي نمانده , لازم نيست كه نماز ظهر را قضا كند.767- اگر در نماز عشا شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه بايد به نيت عشا نماز را تمام كند و بعد نماز مغرب را بجا آورد ولي اگر وقت به قدري كم است كه بعد از تمام شدن نماز نصف شب مي شود و به مقدار يك ركعت نماز هم وقت باقي نمانده لازم نيست كه نماز مغرب را قضا كند.768- اگـر در نماز عشا بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه بايد نماز را تمام كند , و بعدا چنانچه وقت براي نماز مغرب باقي باشد نماز مغرب را نيز بخواند.769- اگـر انـسان نمازي را كه خوانده احتياطا دوباره بخواند و در بين نماز يادش بيايد نمازي را كه بايد پـيـش از آن بـخـوانـد نخوانده است , نمي تواند نيت را به آن نماز برگرداند , مثلا موقعي كه نماز عصر را احتياطا مي خواند , اگر يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است , نمي تواند نيت را به نماز ظهر برگرداند.770- برگرداندن نيت از قضا به نماز ادا , و از نماز مستحب به نماز واجب جايز نيست .771- اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد , انسان مي تواند در بين نماز - چنانچه يادش بيايد كه نماز قضا بـر ذمه دارد - نيت را به نماز قضا برگرداند , ولي بايد برگرداندن نيت به نماز قضا ممكن باشد مثلا اگر مـشغول نماز ظهر است , در صورتي مي تواند نيت را به قضاي صبح برگرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد.