کد مطلب:1483 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:152

نمازهاي مستحب


772- نـمـازهاي مستحبي زياد است و آنها را نافله گويند , و بين نمازهاي مستحبي به خواندن نافله هاي شـبـانه روزي بيشتر سفارش شده , و آنها در غير روز جمعه سي و چهار ركعتند , كه هشت ركعت آن نافله ظـهـر و هـشت ركعت نافله عصر , و چهار ركعت نافله مغرب , و دو ركعت نافله عشا , و يازده ركعت نافله شب , و دو ركعت نافله صبح مي باشد.و چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتياط واجب بايد نشسته بخواند , يك ركعت حساب مي شود.ولـي در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر , چهار ركعت اضافه مي شود و بهتر آن است كه تمام بيست ركعت را پيش از زوال بجا آورد.773- از يازده ركعت نافله شب , هشت ركعت آن بايد به نيت نافله شب , و دو ركعت آن به نيت نماز شفع , و يك ركعت آن به نيت نماز وتر خوانده شود.و دستور كامل نافله شب در كتابهاي دعا گفته شده است .774- نمازهاي نافله را مي شود نشسته خواند ولي جمعي از فقها گفته اند كه در اين صورت بهتر است دو ركـعت نماز نافله نشسته را يك ركعت حساب كند , مثلا كسي كه مي خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند , بهتر است شانزده ركعت بخواند , و اگر مي خواهد نماز وتر را نشسته بخواند , دو نماز يك ركعتي نشسته بخواند , ولي بهتر بودن اين كار معلوم نيست و لكن چنانچه رجاء انجام داده شود اشكال ندارد.775- نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند , و نافله عشا چنانچه به قصد رجا خوانده شود مانعي ندارد.