کد مطلب:1486 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:168

احكام قبله


784- جاي خانه كعبه كه در مكه معظمه مي باشد قبله است , و بايد رو به روي آن نماز خواند , ولي كسي كه دور است , اگر طوري بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مي خواند كافي است .و هم چنين است كارهاي ديگري - مانند سر بريدن حيوانات كه بايد رو به قبله انجام گيرد.785- كـسـي كـه نماز واجب را ايستاده مي خواند , بايد سينه و شكم او رو به قبله باشد بلكه صورت او نيز نبايد زياد از قبله منحرف باشد , و احتياط مستحب آن است كه انگشتان پاي او هم رو به قبله باشد.786- كسي كه بايد نشسته نماز بخواند , بايد در موقع نماز سينه و شكم او رو به قبله باشد بلكه صورت او هم نبايد زياد از قبله منحرف باشد.787- كـسي كه نمي تواند نشسته نماز بخواند , بايد در حال نماز به پهلوي راست طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد , و اگر ممكن نيست بايد به پهلوي چپ طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله بـاشـد و تا وقتي كه ممكن است كه به پهلوي راست بخوابد نبايد بنابر احتياط لازم به پهلوي چپ بخوابد و اگر اين دو ممكن نباشد بايد به پشت بخوابد به طوري كه كف پاهاي او رو به قبله باشد.788- نـمـاز احـتـياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله بجا آورد و بنابر احتياط استحبابي سجده سهو را نيز رو به قبله بجا آورد.789- نـمـاز مـسـتـحـبـي را مي شود در حال راه رفتن و سواري خواند و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبي بخواند , لازم نيست رو به قبله باشد.790- كـسـي كـه مي خواهد نماز بخواند , بايد براي پيدا كردن قبله كوشش نمايد , تا يقين يا چيزي كه در حكم يقين است ( مثل شهادت دو عادل ) پيدا كند كه قبله كدام طرف است , و اگر بتواند , بايد به گماني كه از محراب مسجد مسلمانان يا قبرهاي مؤمنين يا از راههاي ديگر پيدا مي شود عمل نمايد , حتي اگر از گفته فاسق يا كافري كه به واسطه قواعد علمي قبله را مي شناسد گمان به قبله پيدا كند كافي است .791- كـسي كه گمان به قبله دارد , اگر بتواند گمان قوي تري پيدا كند نمي تواند به گمان خود عمل نمايد.مـثـلا اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند , ولي بتواند از راه ديگر گمان قوي تري پيدا كند , نبايد به حرف او عمل نمايد.792- اگـر براي پيدا كردن قبله وسيله اي ندارد , يا با اين كه كوشش كرده , گمانش به طرفي نمي رود , نماز خواندن به يك طرف كافي است , و احتياط مستحب آن است كه چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز به چهار طرف بخواند.793- اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكي از دو طرف است بايد به هر دو طرف نماز بخواند.794- كـسي كه بخواهد به چند طرف نماز بخواند , اگر بخواهد دو نماز بخواند كه مثل نماز ظهر و عصر بايد يكي بعد از ديگري خوانده شود , احتياط مستحب آن است كه نماز اول را به آن چند طرف بخواند بعد نماز دوم را شروع كند.795- كسي كه يقين به قبله ندارد , اگر بخواهد غير از نماز كاري كند كه بايد رو به قبله انجام داد , مثلا بـخـواهد سر حيواني را ببرد , بايد به گمان عمل نمايد , و اگر گمان ممكن نيست به هر طرف كه انجام دهد صحيح است .