کد مطلب:1487 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:158

پوشانيدن بدن در نماز


796- مرد بايد در حال نماز اگر چه كسي او را نمي بيند عورتين خود را بپوشاند و بهتر آن است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند.797- زن بـايـد در مـوقع نماز , تمام بدن حتي سر و موي خود را بپوشاند , و احتياط مستحب آن است كه كف پاها را هم بپوشاند.ولي پوشاندن صورت به مقداري كه در وضو شسته مي شود و دستها تا مچ و روي پاها تا مچ پا لازم نيست .امـا براي آن كه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است , بايد مقداري از اطراف صورت و قدري پايين تر از مچ ها را هم بپوشاند.798- موقعي كه انسان قضاي سجده فراموش شده يا تشهد فراموش شده را به جا مي آورد بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند.و احتياط مستحب آن است كه در موقع به جا آوردن سجده سهو نيز خود را بپوشاند.799- اگـر انسان عمدا يا از روي ندانستن مساله , از روي تقصير در نماز عورتش را نپوشاند نمازش باطل است .800- اگر شخصي در بين نماز بفهمد كه عورت او پيدا است .بـايـد او را بـپوشاند و لازم نيست كه نماز را اعاده نمايد , ولي احتياط آن است كه در حالي كه فهميده كه عـورت او پـيدا است چيزي از اجزا نماز را به جا نياورد , و اگر801- اگر لباس در حال ايستادن عورت را مي پوشاند , ولي ممكن است در حال بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده نمازش صحيح است .ديـگـر , مثلا در حال ركوع و سجود نپوشاند , چنانچه موقعي كه عورت او پيدا مي شود , به وسيله اي آن را بپوشاند , نماز او صحيح است , ولي احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز نخواند.802- انـسان مي تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند ولي احتياط مستحب آن است وقتي خود را به اينها بپوشاند كه چيز ديگري نداشته باشد.803- انـسـان در حـال نـاچـاري كه چيزي براي پوشانيدن عورت خود ندارد مي تواند براي نمايان نبودن پوست عورت گل و مانند آن را به او بزند.804- اگـر چـيزي ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند , چنانچه مايوس از پيدا كردن آن نباشد بهتر آن است كه نماز خود را تاخير بيندازد و اگر چيزي پيدا نكرد در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز بخواند ولي اگر نماز را در اول وقت خواند و عذرش تا آخر وقت ادامه پيدا نكرد احتياط واجب آن است كه نماز را اعاده كند.805- كـسـي كـه مي خواهد نماز بخواند , اگر براي پوشاندن خود حتي برگ درخت و علف و گل و لجن نـداشـتـه بـاشـد و مـايـوس بـاشد كه تا آخر وقت چيزي پيدا كند كه خود را با آن بپوشاند , در صورتي كه اطـمـيـنان دارد كه ناظر محترم او را نمي بيند ايستاده و با ركوع و سجود اختياري نماز بخواند و چنانچه احتمال دهد كه ناظر محترم او را مي بيند بايد به طوري نماز بخواند كه عورت او نمايان نباشد مثل اين كه نـشـسـتـه نماز بخواند يا آن كه ركوع يا سجود اختياري را ترك كرده با اشاره ركوع و سجود به جا آورد , و احتياط لازم آن است كه شخص عاري در حال نماز عورت خود را با بعضي از اعضاي بدن خود بپوشاند مثل دو ران در حال نشستن و دو دست در حال ايستاده .