کد مطلب:1489 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:160

مواردي كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد


856- در سه صورت كه تفصيل آنها بعدا گفته مي شود , اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد , نماز او صحيح است : اول آنكه به واسطه زخم يا جراحت يا دملي كه در بدن اوست .لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد.دوم آنكه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم ( كه تقريبا به اندازه بند سر انگشت ابهام - شست - مي شود ) بخون آلوده باشد.سوم آنكه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند و نيز در يك صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحيح است و آن صورت آن است كه لباسهاي كوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد.و احكام اين چهار صورت مفصلا در مسائل بعد گفته مي شود.

857- اگر در بدن يا لباس نمازگزار , خون زخم يا جراحت يا دمل باشد تا وقتي كه زخم يا جراحت يا دمل خـوب نـشـده اسـت مي تواند با آن خون نماز بخواند و همچنين است اگر چركي كه با خون بيرون آمده يا دوايي كه روي زخم گذاشته اند و نجس شده در بدن يا لباس او باشد.858- اگـر خـون بـريـدگي و زخمي كه بزودي خوب مي شود و شستن آن آسان است , در بدن يا لباس نمازگزار باشد , نماز او باطل است .859- اگر جايي از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد , به رطوبت زخم نجس شود , جايز نيست با آن نماز بخواند.ولي اگر مقداري از بدن يا لباس كه معمولا به رطوبت زخم آلوده مي شود , به رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن مانعي ندارد.860- اگر از بواسير كه دانه هاي آن بيرون نباشد يا زخمي كه توي دهان و بيني و مانند اينها است , خوني بـه بدن يا لباس برسد , ظاهر اين است كه مي تواند با آن نماز بخواند , و امام خون بواسيري كه دانه هاي آن بيرون است بدون اشكال نماز خواندن با آن جايز است .861- كسي كه بدنش زخم است , اگر در بدن يا لباس خود خوني كه بيشتر از درهم است ببيند و نداند از زخم است يا خون ديگر , احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند.862- اگـر چـند زخم در بدن باشد و به طوري نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود , تا وقتي همه خوب نشده اند نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد.ولـي اگـر به قدري از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شود , هر كدام كه خوب شد , بايد براي نماز بدن و لباس را از خون آن آب بكشد.863- اگر سر سوزني خون حيض در بدن يا لباس نمازگزار باشد , نماز او باطل است و بنابر احتياط خون نجس العين مثل خوك و مردار و حيوان حرام گوشت و خون نفاس و استحاضه نيز چنين است .ولـي خـونهاي ديگر مثل خون بدن انسان يا خون حيوان حلال گوشت اگر چه در چند جاي بدن و لباس باشد , در صورتي كه روي هم كمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشكال ندارد.864- خـوني كه به لباس بي آستر بريزد و به پشت آن برسد , يك خون حساب مي شود , ولي اگر پشت آن جـدا خوني شود , بايد هر كدام را جدا حساب نمود پس اگر خوني كه در پشت و روي لباس است روي هم كمتر از درهم باشد , نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد , نماز با آن باطل است .865- اگـر خـون روي لـباسي كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد يا به آستر بريزد و روي لباس خوني شـود , بـايد هر كدام را جدا حساب نمود مگر در صورتي كه متصل به هم باشند به طوري كه در نزد عرف يـك خـون حـسـاب شود , پس اگر خون روي لباس و آستر كمتر از درهم باشد , نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد نماز با آن باطل است .866- اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتي به آن برسد كه اطراف را آلوده كند , نماز با آن بـاطـل اسـت , اگر چه خون و رطوبتي كه به آن رسيده به اندازه درهم نباشد , ولي اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نكند , ظاهر اين است كه نماز خواندن با آن اشكال ندارد.867- اگـر بـدن يـا لـبـاس خوني نشود , ولي به واسطه رسيدن با رطوبت به خون نجس شود , اگر چه مقداري كه نجس شده كمتر از درهم باشد , نمي شود با آن نماز خواند.868- اگـر خـونـي كـه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگري به آن برسد , مثلا يك قطره بول روي آن بريزد , در صورتي كه به بدن يا لباس برسد , نماز خواندن با آن جايز نيست بلكه اگر به بدن يا لباس هم نرسد بنابر احتياط لازم نماز خواندن با آن صحيح نيست .869- اگـر لباسهاي كوچك نمازگزار مثل عرقچين و جوراب كه نمي شود با آنها عورت را پوشانيد نجس باشد , چنانچه - بنابر احتياط لازم - از مردار نجس يا از حيوان نجس العين مانند سگ درست نشده باشد , نماز با آنها صحيح است و نيز اگر با انگشتري نجس نماز بخواند اشكال ندارد.870- چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقوي نجس جايز است همراه نمازگزار باشد , و بعيد نيست كه مطلق لباس نجس كه همراه اوست ضرري به نماز نرساند.871- گر مي داند خوني كه در بدن يا لباس او است كمتر از درهم است , ولي احتمال مي دهد از خونهايي باشد كه عفو در آنها نيست جايز است با آن خون نماز بخواند و شستنش لازم نيست .872- اگـر خوني كه در لباس يا بدن است كمتر از درهم باشد و نداند كه از خونهايي است كه عفو در آنها نيست , و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه از خونهايي بوده كه عفو در آنها نيست اعاده نماز لازم نيست , و همچنين است اگر اعتقاد نمايد كه كمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه به مقدار درهم يا بيشتر بوده در اين صورت نيز حاجتي به اعاده نيست .