کد مطلب:1494 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:161

جاهايي كه نماز خواندن در آنها مكروه است


907- نـمـاز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است : ( 1 ) حمام ( 2 ) زمين نمكزار ( 3 ) مقابل انـسـان ( 4 ) مـقابل دري كه باز است ( 5 ) در جاده و خيابان و كوچه اگر براي كساني كه عبور مي كنند زحـمـت نباشد و چنانچه زحمت باشد مزاحمت حرام است ( 6 ) مقابل آتش و چراغ ( 7 ) در آشپزخانه و هر جـا كـه كوره آتش باشد ( 8 ) مقابل چاه و چاله اي كه محل بول باشد ( 9 ) روبروي عكس و مجسمه چيزي كه روح دارد , مگر آنكه روي آن پرده بكشند.( 10 ) در اطاقي كه جنب در آن باشد ( 11 ) در جايي كه عكس باشد اگر چه روبروي نمازگزار نباشد ( 12 ) مقابل قبر ( 13 ) روي قبر ( 14 ) بين دو قبر ( 15 ) در قبرستان .908- كـسـي كـه در مـحل عبور مردم نماز مي خواند يا كسي روبروي او است , مستحب است جلوي خود چيزي بگذارد , و اگر چوب يا ريسماني هم باشد كافي است .