کد مطلب:1495 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

احكام مسجد
909- نـجـس كـردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است و هر كس بفهمد كه نجس شـده است بايد فورا نجاست آن را برطرف كند و احتياط مستحب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هـم نـجـس نـكنند , و اگر نجس شود برطرف كردن آن لازم نيست , ولي اگر نجس كردن طرف بيرون ديوار موجب هتك مسجد باشد البته حرام است , و برطرف كردن آن مقداري كه رافع هتك باشد لازم است .910- اگـر نـتـواند مسجد را تطهير نمايد يا كمك لازم داشته باشد و پيدا نكند تطهير مسجد بر او واجب نيست , ولي چنانچه بداند كه اگر به ديگري اطلاع دهد اين كار انجام مي گيرد , بايد به او اطلاع دهد.911- اگر جايي از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن او ممكن نيست بايد آنجا را بكنند يا خراب نمايند در صورتي كه كندن يا خراب كردن جزيي باشد , يا آنكه رفع هتك متوقف بر كندن يا خراب كردن كلي باشد , و الا خراب كردن , محل اشكال است و پر كردن جايي كه كنده اند و ساختن جايي كه خراب كرده اند واجب نيست , ولي اگر چيزي مانند آجر مسجد نجس شود , در صورتي كه ممكن باشد , بايد بعد از آب كشيدن , به جاي اولش بگذارند.912- اگر مسجدي را غصب كنند و به جاي آن خانه و مانند آن بسازند يا به طوري خراب شود كه ديگر به او مسجد نگويند , بنابر احتياط مستحب باز هم نبايد آن را نجس كرد.ولي تطهير آن واجب نيست .913- نـجـس كـردن حرم امامان عليهم السلام حرام است , و اگر يكي از آنها نجس شود , چنانچه نجس مـاندن آن بي احترامي باشد تطهير آن واجب است , بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بي احترامي هم نباشد آن را تطهير كنند.914- اگـر حـصـيـر مسجد نجس شود , بايد آن را آب بكشند , ولي چنانچه نجاست حصير بي احترامي به مسجد باشد , و به واسطه آب كشيدن خراب مي شود و بريدن جاي نجس بهتر باشد , بايد آن را ببرند.915- بـردن عـيـن نـجس و متنجس در مسجد اگر بي احترامي به مسجد باشد حرام است , بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بي احترامي هم نباشد , عين نجس را در مسجد نبرند.916- اگـر مـسـجـد را براي روضه خواني چادر بزنند و فرش كنند و سياهي بكوبند و اسباب چاي در آن ببرند , در صورتي كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشكال ندارد.917- احـتـياط واجب اين است كه مسجد را به طلا زينت نكنند و احتياط مستحب آن است كه به صورت چيزهايي كه مثل انسان و حيوان روح دارد زينت نكنند.918- اگر مسجد خراب هم شود نمي توانند آن را بفروشند يا داخل ملك و جاده نمايند.919- فروختن در و پنجره و چيزهاي ديگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود , بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند , و چنانچه به درد آن مسجد نخورد , بايد در مسجد ديگر مصرف شود , ولي اگر بـه درد مـسـجدهاي ديگر هم نخورد , مي توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد و گرنه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند.920- سـاخـتن مسجد و تعمير مسجدي كه نزديك به خرابي مي باشد مستحب است و اگر مسجد طوري خـراب شـود كـه تـعـمـيـر آن ممكن نباشد , مي توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند , بلكه مي توانند مسجدي را كه خراب نشده , براي احتياج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند.921- تـمـيـز كـردن مـسجد و روشن كردن چراغ در آن مستحب است و كسي كه مي خواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند و لباس پاكيزه و قيمتي بپوشد و ته كفش خود را وارسي كند كه نجاستي به آن نباشد , و موقع داخل شدن به مسجد , اول پاي راست و موقع بيرون آمدن , اول پاي چپ را بگذارد.و همچنين مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر بيرون رود.922- وقـتـي انـسـان وارد مـسجد مي شود , مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجد بخواند , و اگر نماز واجب يا مستحب ديگري هم بخواند كافي است .923- خوابيدن در مسجد , اگر انسان ناچار نباشد و صحبت كردن راجع به كارهاي دنيا و مشغول صنعت شـدن و خـوانـدن شـعري كه نصيحت و مانند آن نباشد مكروه است , و نيز مكروه است آب دهان و بيني و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد , بلكه در بعضي موارد حرام است , و نيز مكروه است گمشده اي را طلب كند و صداي خود را بلند كند , بلي بلند كردن صدا براي اذان مانعي ندارد.924- راه دادن ديـوانـه بـه مـسـجـد مـكـروه اسـت و هـمچنين است راه دادن بچه اگر موجب زحمت نمازگزاران شود و يا اينكه احتمال رود مسجد را نجس كند و در غير اين دو صورت مانعي از راه دادن بچه بـه مـسجد نيست , و كسي كه پياز و سير و مانند اينها خورده كه بوي دهانش مردم را اذيت مي كند مكروه است به مسجد برود.