کد مطلب:149859 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:140

سرآغاز چاپ نخستين
به نام خداوند دانا و توانا

در اين عصر تابان علم... فوق الحد شائق و مترصد بودم كه يك نفر از دانشمندان عصر كنوني، در نتيجه ي احساسات علمي و ديني، عظمت روحاني و دقايق جانفشاني شهيد راه عدل و توحيد، حضرت حسين بن علي (ع) را - از روي اسناد و مدارك قويه و منابع و مصادر موثقه، به يك طرز نغز و فلسفي و به يك اسلوب مطلوب و عصري كه در خور اذهان و افكار عامه باشد - تأليف و نگارش دهد، تا افراد توده، به مزايا و حقايق اين وقعه ي مهم تاريخي پي برده و از اسرار اين اقدامات برجسته به خوبي واقف و آگاه باشند.

تا خوشبختانه چندي پيش، علامه ي كبير، آقاي حاج ميرزا ابوعبدالله مجتهد زنجاني، رساله ي سودمند و بس مفيدي كه در راه تحصيل مواد عناوين آن از كتب متفرقه، بسي رنج برده و شبها به روز آورده بودند، با يك اسلوب دقيق و با يك روش نوين جهت استفاده ي عموم در اين زمينه به رشته ي تأليف بر آوردند، و در نتيجه، نقاب از چهره ي اسرار اين واقعه ي سوزناك برداشته و محققانه به دقايق و نكات آن پي بردند، وليكن به مناسبت پاره اي پيشامدها، مدتي انجام اين خدمت بزرگ - كه شايان همه گونه تمجيد و قدر داني است - در بوته ي اهمال مانده و به تعويق در افتاد، تا در اين واخر، مؤلف گرامي در اثر


تقاضاي نگارنده - كه از عاشقين عظمت جامعه ي اسلاميه مي باشد - به فكر انجام آن بر افتاد. شكر بي پايان مر يزدان را كه با اقدامات فتور ناپذير، هفت بر اتمام آن بر گماشتند و از پاي ننشستند، تا بر طبق دلخواه، بر ختام اين گنجينه ي علم و حكمت موفق و كامياب گشتند.

اينك اين گوهر گرانمايه - كه مؤلفش در تنظيم آن رنج فراوان برده و زحمات طاقت فرسا را تحمل نموده - با تعليقات و حواشي [1] نويسنده، به نفقه ي دوست معارف پژوه و ارجمندم، آقاي حاج حسين آقا، مدير محترم كتابفروشي سروش، كه نسبت به توسعه ي معارف اسلامي سر پرشور، و به نشر آثار سودمند علاقه ي سرشاري را دارند، محض خدمت به عالم علم و فرهنگ، به معرض استفاده ي عموم گذارده مي شود.

تبريز، 1356 ه.ق

عباسقلي ص. وجدي (واعظ چرندابي).[1] تراجم فارسي اين عبارات عربي كتاب - با حواشي و تعليقاتي كه در اين تأليف منيف، بي امضاي مؤلف به كار رفته - تمام به قلم ناچيز نگارنده سمت نقل و نگارش را پذيرفته. (واعظ چرندابي).