کد مطلب:1499 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

چيزهايي كه سجده بر آنها صحيح است


1085- بـايـد بـر زمـين و چيزهاي غير خوراكي و پوشاكي كه از زمين مي رويد مانند چوب و برگ درخت سـجـده كـرد و سـجـده بر چيزهاي خوراكي و پوشاكي مانند گندم و جو و پنبه و آنچه كه از اجزاء زمين شـمـرده نـشود مانند طلا و نقره و امثال اينها صحيح نيست , ولي قير و زفت در موقع ناچاري بر چيزهاي ديگري كه سجود بر آنها صحيح نيست مقدم مي باشند.1086- سـجـده كردن بر برگ مو در زماني كه لطيف است و خوردن آن معمول مي باشد جايز نيست و در غير اين صورت سجده كردن بر آن ظاهرا اشكال ندارد.1087- سجده بر چيزهايي كه از زمين مي رويد و خوراك حيوان است مثل علف و كاه صحيح است .1088- سـجده بر گلهايي كه خوراكي نيستند , صحيح است , بلكه سجده بر دواهاي خوراكي كه از زمين مـي رويد و آن را دم كرده يا مي جوشانند و آبش را مي نوشند مانند گل بنفشه و گل گاو زبان نيز صحيح است .1089- سجده بر گياهي كه خوردن آن در بعضي از شهرها معمول است و در شهرهاي ديگر معمول نيست هر چند در آنجاها هم خوردني محسوب مي شود , و نيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست .1090- سـجـده بـر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است و احتياط مستحب آن است كه در حال اختيار به گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلي و مانند آن سجده نكنند.1091- اگـر كاغذ را از چيزي كه سجده بر آن صحيح است - مانند چوب و كاه - ساخته باشند , مي شود بر آن سـجـده كـرد و همچنين اگر از پنبه يا كتان ساخته شده باشد ولي اگر از حرير يا ابريشم و مانند اينها ساخته باشند سجده بر آن صحيح نيست .1092- براي سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام مي باشد , بعد از آن خاك , بعد از خاك سنگ و بعد از سنگ گياه است .1093- اگر چيزي كه سجده بر آن صحيح است ندارد , يا اگر دارد به واسطه سرما يا گرماي زياد و مانند ايـنـها نمي تواند بر آن سجده كند , سجده بر قير و زفت مقدم بر سجده بر غير آنها است ولي اگر سجده بر آنـهـا مـمـكن نباشد بايد بر لباسش يا بر پشت دست يا چيز ديگر كه در حال اختيار سجده بر او جايز نيست سجده نمايد , ولي احتياط مستحب آن است كه تا سجده بر لباسش ممكن است , بر چيز ديگر سجده نكند.1094- سجده بر گل و خاك سستي كه پيشاني روي آن آرام نمي گيرد باطل است .1095- اگر در سجده اول , مهر به پيشاني بچسبد بايد براي سجده دوم مهر را بر دارد.1096- اگـر در بـين نماز چيزي كه بر آن سجده مي كند گم شود و چيزي كه سجده بر آن صحيح است نـداشته باشد , مي تواند به ترتيبي كه در مساله ( 1093 ) گفته شد عمل نمايد خواه وقت تنگ باشد يا آنكه وسعت داشته باشد كه نماز را بشكند و آن را دوباره بخواند.1097- هـرگـاه در حال سجده بفهمد پيشاني را بر چيزي گذاشته كه سجده بر آن باطل است , چنانچه پس از بجا آوردن ذكر واجب ملتفت شود مي تواند سر از سجده بردارد و نمازش را ادامه دهد و اگر قبل از بـجا آوردن ذكر واجب ملتفت شود بايد پيشاني خود را به چيزي كه سجده بر آن صحيح است بكشد و ذكر واجب را انجام دهد ولي اگر كشيدن پيشاني ممكن نباشد مي تواند ذكر واجب را در همان حال بجا آورد و نمازش در هر دو صورت صحيح است .1098- اگر بعد از سجده بفهمد پيشاني را روي چيزي گذاشته كه سجده بر آن باطل است اشكال ندارد.1099- سجده كردن بر غير خداوند متعال حرام مي باشد , و بعضي از مردم عوام كه مقابل قبر امامان عليهم السلام پيشاني را به زمين مي گذارند اگر براي شكر خداوند متعال باشد , اشكال ندارد و گرنه حرام است .