کد مطلب:150377 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:224

تواضع و فروتني
تربيت مدرسه ي حسيني بر اين استوار است كه آدمي هيچ چيز را از خود نبيند و مبتني بر نگاهي درست به حقيقت هستي و اينكه همه چيز از اوست به تواضع و فروتني نائل آيد و خود را بالاتر و برتر از ديگران نبيند، و با انسانها از سر كرامت ايشان رفتار نمايد؛ و تواضع و فروتني را از پايگاه حفظ كرامت و عزت خويش و به دور از هر گونه حقارت نفس، سپري ميان خود و شيطان قرار دهد، چنانكه در آموزشي والا اميرمؤمنان علي (ع) فرموده است:

«و اعتمدوا وضع التذلل علي روسكم، و القاء التعزز تحت اقدامكم، و خلع التكبر من اعناقكم؛ واتخذوا التواضع مسلحه بينكم و بين عدوكم ابليس و جنوده، فان له من كل امه جنودا و اعوانا، و رجلا و فرسانا.» [1] .

تاج افتخار فروتني را بر سرهاي خويش نهيد، و گردنفرازي را به زير پاهاي خود بيفكنيد، و رشته ي تكبر را از گردنهايتان فرود آريد، و تواضع را همچون سپري ميان خود و دشمن بشماريد: شيطان و سپاهيان او، كه او را در هر ملتي سپاهيان است و ياران و پيادگان و سواران.

آنچه آدمي را از فروافتادن در دام شيطان نگه مي دارد و مرز ميان انسان بودن و شيطان بودن را مشخص مي سازد، تواضع و فروتني است، زيرا با ظهور خودبيني و خودخواهي، و تكبر و استكبار، آدمي هم سنخ ابليس مي شود و چون او، از مقام والا و از مرتبت بالا رانده مي گردد و در پستي فرومي رود و به گردنفرازي و گردنكشي كشيده مي شود؛ در حالي كه هر چه تواضع و فروتني حقيقي در آدمي شكل گيرد، مقام انساني و مرتبت كمالي آدمي بالاتر مي رود و به كمالات انساني دست مي يابد، چنانكه پيامبر اكرم (ص) فرموده است:


«ما تواضع احد الا رفعه الله.» [2] .

هيچ كس تواضع و فروتني نكرد، مگر اينكه خداوند او را رفعت بخشيد.

سير به سوي كمالات انساني در بستر تواضع و فروتني حقيقي حاصل مي گردد، چنانكه نعمتهاي الهي از روي تواضع و فروتني به سوي خاك سرازير مي شوند، و جزو وجود آدم زنده دلير مي شوند و عين كمالي والا مي گردند.آب از بالا به پستي در رود

آنگه از پستي به بالا بر رودگندم از بالا به زير خاك شد

بعد از آن او خوشه و چالاك شددانه ي هر ميوه آمد در زمين

بعد از آن سرها برآورد از دفيناصل نعمتها ز گردون تا به خاك

زير آمد، شد غذاي جان پاكاز تواضع چون ز گردون شد به زير

گشت جزو آدمي حي دليرپس صفات آدمي شد آن جماد

بر فراز عرش پران گشت شادكز جهان زنده ز اول آمديم

باز از پستي سوي بالا شديم [3] .سلوك و رفتار حسين (ع) سرشار از جلوه هاي زيباي تواضع و فروتني است تا دوستداران او به راه و رسمش تاسي نمايند. روايت شده است كه روزي حسين (ع) بر گروهي از مستمندان گذشت كه سفره اي حقيرانه بر پا كرده بودند و از تكه هايي نان كه در آن گرد آورده بودند مي خوردند. چون حسين (ع) را ديدند، او را به همنشيني و هم سفره شدن دعوت كردند. پس آن حضرت درودشان گفت و در كنارشان نشست و با آنان هم غذا شد و فرمود:

«ان الله لا يحب المتكبرين (المستكبرين).»

همانا خداوند گردنفرازان (گردنكشان) را دوست ندارد.

آنگاه به آنان گفت: «شما مرا به خوان ميهماني خود دعوت كرديد و من اجابت كردم، آيا دعوت مرا مي پذيريد؟» گفتند: «آري، اي فرزند رسول خدا.» پس برخاستند و همراه آن حضرت به منزل او رفتند و حسين (ع) از همسرش رباب خواست تا آنچه در خانه دارند براي آن ميهمانان فراهم نمايد. [4] .

رفتار حسين (ع) در تمام دوران نهضتش نشان دهنده ي سلوك متواضعانه و فروتنانه ي او


در زندگي است، چنانكه آن حضرت در دعوت عبيدالله بن حر جعفي، زهير بن قين، و عمر بن سعد به سوي حق و هدايت، اين سلوك را به زيبايي تمام نشان داد.

سلوك حسين (ع) در تمام زندگي بيانگر فروتني و تواضعي است برخاسته از نگاهي توحيدي به عامل و آدمي، و اينكه عزت و بزرگي از آن خداوند است و هر كه هر چه دارد از اوست. اينها آموزشهاي والاي مدرسه ي علي (ع) است كه حسين (ع) آنها را در زندگي و قيام خود به زيبايي تمام جلوه بخشيده است. اميرمؤمنان علي (ع) فرموده است:

«الحمدلله الذي لبس العز و الكبرياء، و اختارهما لنفسه دون خلقه، و جعلهما حمي و حرما علي غيره، و اصطفاهما لجلاله. و جعل اللعنه علي من نازعه فيهما من عباده. ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين، ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين.» [5] .

سپاس خداي را كه لباس عزت و بزرگي در پوشيد و آن دو را براي خود گزيد، و بر ديگر آفريدگان ممنوع گردانيد. آن را خاص خود فرمود و بر ديگران حرام نمود. آن لباس را برگزيد چون بزرگي او در سر پرورد. پس فرشتگان مقرب خود را بدان بيازمود، و بدين آزمايش فروتنان را از گردنكشان جدا فرمود.

زندگي صحنه ي ابتلا و آزمون الهي است تا فروتنان و گردنكشان مشخص گردند و باطنها ظهور يابد و هر كه بدانچه مي خواهد و شايستگي آن را در خود فراهم مي آورد دست يابد؛ و سلوك حسين (ع) ميزاني است نيكو در آموختن تواضع و فروتني و دستيابي به كمالاتي كه در بستر اين كمال انساني تدارك مي شود.


[1] نهج البلاغه، خطبه ي 192.

[2] امالي الطوسي، ج 1، ص 56؛ بحارالانوار، ج 75، ص 120.

[3] مثنوي معنوي، دفتر سوم، ص 353.

[4] ترجمه الامام الحسين و مقتله من الطبقات الكبري، ص 39؛ تفسير العياشي، ج 2، ص 257؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 66؛ مختصر تاريخ دمشق، ج 7، ص 129؛ بحارالانوار، ج 44، ص 189؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص 47.

[5] نهج البلاغه، خطبه ي 192.