کد مطلب:1504 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:165

صلوات بر پيغمبر
1133- هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول صلي اللّه عليه وآله وسلم را مانند محمد و احمد يا لقب و كـنـيه آن جناب را مثل مصطفي و ابو القاسم بگويد يا بشنود , اگر چه در نماز باشد مستحب است صلوات بفرستد.1134- موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول صلي اللّه عليه وآله مستحب است صلوات را هم بنويسند.و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مي كنند صلوات بفرستند.