کد مطلب:1510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:162

سجده سهو


1245- بـراي پنج چيز بعد از سلام نماز , انسان بايد دو سجده سهو به دستوري كه بعدا گفته مي شود بجا آورد : اول آنكه در بين نماز , سهوا حرف بزند.دوم جايي كه نبايد سلام نماز را بدهد , مثلا در ركعت اول سهوا سلام بدهد.سوم آنكه تشهد را فراموش كند.چهارم آنكه در نماز چهار ركعتي بعد از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركـعـت يـا شـك كـند كه چهار ركعت خوانده يا شش ركعت همچنانكه در مورد چهارم از شكهاي صحيح گذشت .پنجم آنكه پس از نماز اجمالا بداند كه در نماز چيزي را اشتباها كم يا زياد كرده و نماز هم محكوم به صحت بـاشـد , در اين پنج مورد بايد - بنابر احتياط در مورد اول و دوم و پنجم و بنابر اقوي در سوم و چهارم - دو سـجده سهو بجا آورد , و احتياط مستحب آن است كه اگر يك سجده را فراموش كند يا اينكه در جايي كه بـايـد بايستد مثلا موقع خواندن حمد و سوره اشتباها بنشيند و در موقعي كه بايد بنشيند مثلا موقع تشهد اشتباها بايستد , دو سجده سهو بجا آورد.بلكه براي هر چيزي كه در نماز اشتباها كم يا زياد كند دو سجده سهو بنمايد.و احكام اين چند صورت در مسائل آينده گفته مي شود.1246- اگر انسان اشتباها يا به خيال اينكه نمازش تمام شده حرف بزند , بايد بنابر احتياط دو سجده سهو بجا آورد.1247- براي صدايي كه از سرفه كردن پيدا مي شود سجده سهو واجب نيست .ولي اگر سهوا ناله بكند يا آه بكشد يا آه بگويد , بايد بنابر احتياط سجده سهو نمايد.1248- اگر چيزي را كه سهوا غلط خوانده دوباره به طور صحيح بخواند , براي دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست .1249- اگـر در نماز سهوا مدتي حرف بزند و تمام آنها عرفا يك مرتبه حساب شود , دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافي است .1250- اگـر سـهـوا تسبيحات اربعه را نگويد , احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.1251- اگر در جايي كه نبايد سلام نماز را بگويد سهوا بگويد السلام علينا وعلي عباد اللّه الصالحين يا بگويد : الـسـلام عـليكم اگر چه ورحمة اللّه وبركاته را نگفته باشد بايد بنابر احتياط لازم دو سجده سهو بنمايد , ولـي اگـر اشـتـبـاها بگويد : السلام عليك ايها النبي ورحمة اللّه وبركاته , احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد.1252- اگر در جايي كه نبايد سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگويد , دو سجده سهو كافي است .1253- اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد , بايد برگردد و بجا آورد و بعد از نماز بنابر احتياط مستحب براي ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد.1254- اگـر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده , بايد بعد از سلام نماز سجده را قضا نمايد و براي تشهد دو سجده سهو بجا آورد.1255- اگـر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نياورد , معصيت كرده و بنابر احتياط واجب بايد هر چه زودتر آن را انجام دهد , و چنانچه سهوا بجا نياورد , هر وقت يادش آمد بايد فورا انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند.1256- اگر شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده يا نه , لازم نيست بجا آورد.1257- كـسـي كـه شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا , اگر دو سجده بنمايد كافي است .1258- اگر بداند يكي از دو سجده سهو را بجا نياورده و تدارك ممكن نباشد بايد دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهوا سه سجده كرده , احتياط واجب آن است كه دوباره دو سجده سهو بنمايد.