کد مطلب:1512 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:153

قضاي سجده و تشهد فراموش شده


1260- سـجـده و تـشـهـدي را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز , قضاي آن را بجا مي آورد , بايد تمام شرايط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاي ديگر را داشته باشد.1261- اگـر سـجـده را چند دفعه فراموش كند , مثلا يك سجده از ركعت اول و يك سجده از ركعت دوم فراموش نمايد , بايد بعد از نماز قضاي هر دو را بجا آورد و بهتر آن است احتياطا براي فراموشي هر كدام دو سجده سهو بجا آورد.1262- اگر يك سجده و تشهد را فراموش كند , احتياطا براي فراموشي هر كدام دو سجده سهو بجا آورد.1263- اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نمايد لازم نيست هنگام قضا مراعات ترتيب نمايد.1264- اگر بين سلام نماز و قضاي سجده كاري كند كه اگر عمدا يا سهوا در نماز اتفاق بيفتد نماز باطل مي شود , مثلا پشت به قبله نمايد , احتياط مستحب آن است كه بعد از قضاي سجده دوباره نماز را بخواند.1265- اگـر بـعـد از سـلام نـمـاز يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت آخر فراموش كرده , بايد برگشته و نماز را تمام نموده و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براي سلام بيجا بجا آورد.1266- اگـر بـين سلام نماز و قضاي سجده كاري كند كه براي آن سجده سهو واجب مي شود , مثل آنكه سهوا حرف بزند , بنابر احتياط واجب بايد اول سجده را قضا كند و بعد دو سجده سهو بنمايد.1267- اگـر نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده يا تشهد را بايد سجده را قضا نمايد و دو سجده سهو بجا آورد , و احتياط مستحب آن است كه تشهد را نيز قضا نمايد.1268- اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه واجب نيست قضا يا سجده سهو نمايد.1269- اگر بداند سجده را فراموش كرده و شك كند كه پيش از ركوع ركعت بعد يادش آمده و بجا آورده يا نه , احتياط مستحب آن است كه آن را قضا نمايد.1270- كـسي كه بايد سجده را قضا نمايد , اگر براي كاري سجده سهو بر او واجب شود , بايد بنابر احتياط بعد از نماز اول سجده را قضا نمايد , بعد سجده سهو را بجا آورد.1271- اگـر شـك دارد كـه بـعد از نماز قضاي سجده فراموش شده را بجا آورده يا نه , چنانچه وقت نماز نـگذشته , بايد سجده را قضا نمايد بلكه اگر وقت نماز هم گذشته باشد بنابر احتياط واجب بايد آن را قضا كند.