کد مطلب:1513 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:191

كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز


1272- هرگاه چيزي از واجبات نماز را عمدا كم يا زياد كند اگر چه يك حرف آن باشد , نماز باطل است .1273- اگـر به واسطه ندانستن مساله , چيزي از واجبات ركني نماز را كم كند , نماز باطل است و اما كم كـردن واجـب غير ركني يا زياد كردن ركن از جاهل قاصر يا كسي كه معتمد به حجت است , نماز را باطل نمي كند , و چنانچه به واسطه ندانستن مساله - هر چند از روي تقصير - حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند يا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند , يا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار ركعتي بخواند , نمازش صحيح است .1274- اگـر در بـيـن نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده , بايد نماز را بهم بزند و دوباره با وضو يا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد , بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نمايد.1275- اگر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش را فراموش كرده , نمازش بنابر احـتـيـاط باطل است , و اگر پيش از رسيدن به ركوع يادش بيايد , بايد برگردد و دو سجده را بجا آورد و بـرخـيزد و حمد و سوره يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز بنابر احتياط مستحب براي ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد.1276- اگـر پـيـش از گـفـتـن السلام علينا و السلام عليكم يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را بجا نياورده , بايد دو سجده را بجا آورد و دوباره تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد.1277- اگـر پيش از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز نخوانده , بايد مقداري را كه فراموش كرده بجا آورد.1278- اگـر بـعـد از سـلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده , چنانچه كاري انـجـام داده كـه اگـر در نـمـاز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مي كند , مثلا پشت به قبله كرده , نمازش باطل است و اگر كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند , انجام نداده بايد فورا مقداري را كه فراموش كرده بجا آورد و براي سلام زيادي بنابر احتياط لازم دو سجده سهو بنمايد.1279- هـرگـاه بعد از سلام نماز عملي انجام دهد كه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مـي كند , مثلا پشت به قبله نمايد و بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را بجا نياورده , نمازش باطل است و اگـر پـيش از انجام كاري كه نماز را باطل مي كند , يادش بيايد بايد دو سجده اي را كه فراموش كرده بجا آورد , دوبـاره تـشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براي سلامي كه اول گفته است بنمايد.1280- اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده , بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد , و اگر بـفـهـمـد پـشـت به قبله خوانده چنانچه وقت نگذشته باشد بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد چـنانچه مردد بوده قضا لازم است و گرنه قضا لازم نيست و اگر بفهمد نماز را بين طرف راست و طرف چپ قبله بجا آورده , در صورتي كه بعد از گذشتن وقت باشد قضا ندارد , ولي اگر پيش از گذشتن وقت بـاشد در صورتي كه در انحراف از قبله معذور نبوده مثل اينكه در جستجوي طرف قبله كوتاهي كرده بايد بنابر احتياط نماز را دوباره بخواند.