کد مطلب:1517 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است


1399- اگـر پدر نماز خود را بجا نياورده باشد و مي توانسته است قضا كند , چنانچه از روي نافرماني ترك نكرده باشد , بر پسر بزرگترش بنابر احتياط واجب است كه بعد از مرگش بجا آورد يا براي او اجير بگيرد , و قضاي نمازهاي مادر بر او واجب نيست هر چند بهتر است .1400- اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدرش نماز قضا داشته يا نه چيزي بر او واجب نيست .1401- اگـر پـسـر بـزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شك كند كه بجا آورده يا نه , بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد.1402- اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است , قضاي نماز پدر بر هيچ كدام از پسرها واجب نيست .ولي احتياط مستحب آن است كه نماز او را بين خودشان قسمت كنند , يا براي انجام آن قرعه بزنند.1403- اگـر مـيـت وصـيت كرده باشد كه براي نماز او اجير بگيرند , بعد از آن كه اجير نماز او را به طور صحيح بجا آورد , بر پسر بزرگتر چيزي واجب نيست .1404- اگـر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را بخواند , بايد در جهر و اخفات بتكليف خود عمل كند , پس قضاي نماز صبح و مغرب و عشاي مادرش را بايد بلند بخواند.1405- كـسـي كه خودش نماز قضا دارد , اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا كند هر كدام را اول بجا آورد صحيح است .1406- اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ يا ديوانه باشد وقتي كه بالغ شد يا عاقل گرديد , بر او واجب نيست نماز پدر را قضا نمايد.1407- اگر پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز پدر را قضا كند بميرد بر پسر دوم چيزي واجب نيست .