کد مطلب:1519 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

شرايط امام جماعت


1462- امـام جـمـاعـت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامي و عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طور صـحـيح بخواند و نيز اگر ماموم مرد است امام او هم بايد مرد باشد و صحت اقتدا به بچه ده ساله اگر چه خالي از وجه نيست ولي خالي از اشكال هم نمي باشد.1463- امامي را كه عادل مي دانسته , اگر شك كند كه به عدالت خود باقي است يا نه , مي تواند به او اقتدا نمايد.1464- كسي كه ايستاده نماز مي خواند , نمي تواند به كسي كه نشسته يا خوابيده نماز مي خواند اقتدا كند.و كسي كه نشسته نماز مي خواند , نمي تواند به كسي كه خوابيده نماز مي خواند اقتدا نمايد.1465- كـسي كه نشسته نماز مي خواند , مي تواند به كسي كه نشسته نماز مي خواند اقتدا كند , ولي اقتداء كسي كه خوابيده نماز مي خواند به كسي كه نشسته يا خوابيده نماز مي خواند محل اشكال است .1466- اگـر امـام جـمـاعت به واسطه عذري با لباس نجس يا با تيمم يا با وضوي جبيره اي نماز بخواند , مي شود به او اقتدا كرد.1467- اگـر امام مرضي دارد كه نمي تواند از بيرون آمدن بول و غايط خودداري كند , مي شود به او اقتدا كرد و نيز زني كه مستحاضه نيست مي تواند به زن مستحاضه اقتدا نمايد.1468- بـهتر اين است كه كسي كه مرض خوره يا پيسي دارد , امام جماعت نشود و بنابر احتياط واجب به كسي كه حد شرعي بر او جاري شده اقتدا ننمايد.