کد مطلب:1520 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:161

احكام جماعت


1469- موقعي كه ماموم نيت مي كند , بايد امام را معين نمايد ولي دانستن اسم او لازم نيست , و اگر نيت كند اقتدا مي كنم به امام جماعت حاضر , نمازش صحيح است .1470- مـامـوم بـايد غير از حمد و سوره همه چيزهاي نماز را خودش بخواند , ولي اگر ركعت اول يا دوم ماموم ركعت سوم يا چهارم امام باشد , بايد حمد و سوره را بخواند.1471- اگـر ماموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداي حمد و سوره امام را بشنود , اگر چه كلمات را تشخيص ندهد , بايد حمد و سوره را نخواند , و اگر صداي امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند ولي بايد آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشكال ندارد.1472- اگـر ماموم بعضي از كلمات - حمد - و سوره - امام را بشنود مي تواند آن مقداري را كه نمي شنود بخواند.1473- اگـر مـاموم سهوا حمد و سوره را بخواند , يا خيال كند صدايي را كه مي شنود صداي امام نيست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صداي امام بوده , نمازش صحيح است .1474- اگـر شك كند كه صداي امام را مي شنود يا نه , يا صدايي بشنود و نداند صداي امام است يا صداي شخص ديگر , مي تواند حمد و سوره را بخواند.1475- مـاموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بنابر احتياط نبايد حمد و سوره را بخواند و مستحب است به جاي آن ذكر بگويد.1476- مـاموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد , بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد.1477- اگر ماموم سهوا پيش از امام سلام دهد , نمازش صحيح است .و لازم نـيـسـت دوبـاره بـا امام سلام دهد , بلكه ظاهر اين است كه اگر عمدا هم پيش از امام سلام دهد , اشكال ندارد.

1478- اگر ماموم غير از تكبيرة الاحرام , چيزهاي ديگر نماز را پيش از امام بگويد اشكال ندارد , ولي اگر آنها را بشنود , يا بداند امام چه وقت مي گويد , احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد.1479- مـاموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مي شود , كارهاي ديگر آن , مانند ركوع و سجود را با امام يا كمي بعد از امام بجا آورد , و اگر عمدا پيش از امام يا مدتي بعد از امام انجام دهد , جماعتش باطل مي شود , ولي اگر به وظيفه منفرد عمل نمايد نمازش صحيح است .1480- اگـر سـهوا پيش از امام سر از ركوع بردارد چنانچه امام در ركوع باشد , بايد بنابر احتياط به ركوع بـرگـردد و بـا امام سر بردارد و در اين صورت زياد شدن ركوع كه ركن است نماز را باطل نمي كند , ولي اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كه به ركوع امام برسد , امام سر بردارد نمازش بنابر احتياط باطل است .1481- اگـر اشـتـبـاهـا سـر بر دارد و ببيند امام در سجده است , بايد بنابر احتياط به سجده برگردد , و چنانچه در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد براي زياد شدن دو سجده كه ركن است نماز باطل نمي شود.1482- كـسـي كه اشتباها پيش از امام سر از سجده برداشته هر گاه به سجده برگردد و معلوم شود امام قـبلا سر برداشته است نمازش صحيح است ولي اگر در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد نمازش بنابر احتياط باطل است .1483- اگـر اشـتـبـاها سر از ركوع يا سجده بردارد و سهوا يا به خيال اين كه به امام نمي رسد به ركوع يا سجده نرود جماعت و نمازش صحيح است .1484- اگـر سـر از سـجـده بردارد و ببيند امام در سجده است , چنانچه به خيال اين كه سجده اول امام است , به قصد اين كه با امام سجده كند به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده , سجده دوم او حساب مـي شـود و اگـر به خيال اينكه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده , بايد به قصد اين كه با امام سجده كند تمام كند و دوباره با امام به سجده رود , و در هر دو صورت بهتر آن است كه نماز را با جماعت تمام كند و دوباره بخواند.1485- اگـر سـهـوا پـيش از امام به ركوع رود و طوري باشد كه اگر سر بردارد به مقداري از قرائت امام مي رسد , چنانچه سر بردارد و با امام به ركوع رود , نمازش صحيح است و اگر عمدا برنگردد نمازش باطل است .1486- اگـر سـهـوا پـيـش از امـام بـه ركوع رود و طوري باشد كه اگر برگردد به چيزي از قرائت امام نـمـي رسـد , اگـر بـه قصد اين كه با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به ركوع رود , جماعت و نمازش صحيح است و اگر عمدا برنگردد نمازش صحيح است و منفرد مي شود.1487- اگر سهوا پيش از امام به سجده رود , اگر به قصد اين كه با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به سجده رود , جماعت و نمازش صحيح است و اگر عمدا برنگردد نمازش صحيح و منفرد مي گردد.1488- اگـر امـام در ركـعتي كه قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند , يا در ركعتي كه تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شود , ماموم نبايد قنوت و تشهد را بخواند , ولي نمي تواند پيش از امام به ركوع رود , يا پيش از ايستادن امام بايستد , بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند.