کد مطلب:1528 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:160

احكام چيزهايي كه روزه را باطل مي كند


1662- اگر انسان عمدا و از روي اختيار كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد , روزه او باطل مي شود و چـنـانـچـه از روي عمد نباشد اشكال ندارد , ولي جنب اگر بخوابد و به تفصيلي كه در مساله ( 1639 ) گفته شد تا اذان صبح غسل نكند , روزه او باطل است , و چنانچه انسان نداند كه بعضي از آنچه گفته شد روزه را بـاطل مي كند يعني جاهل قاصر باشد , و ترديدي هم نداشته باشد يا آن كه اعتماد بر حجت شرعي داشته باشد , اگر آن چيز را انجام دهد , روزه اش باطل نمي شود , مگر در خوردن و آشاميدن و جماع .1663- اگـر روزه دار سـهـوا يـكـي از كارهايي كه روزه را باطل مي كند , انجام دهد , و به گمان اين كه روزه اش باطل شده , عمدا دوباره يكي از آنها را بجا آورد , روزه او باطل مي شود.1664- اگـر چيزي به زور در گلوي روزه دار بريزند , روزه او باطل نمي شود , ولي اگر مجبورش كنند , مـثـلا بـه او بـگـويند اگر غذا نخوري ضرر مالي يا جاني به تو مي زنيم , و خودش براي جلوگيري از ضرر چيزي بخورد , روزه او باطل مي شود.1665- روزه دار نبايد جايي برود كه مي داند چيزي در گلويش مي ريزند , يا مجبورش مي كنند كه خودش روزه خود را باطل كند , و اگر برود , و از روي ناچاري خودش كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد , روزه او باطل مي شود , و هم چنين است بنابر احتياط لازم اگر چيزي را در گلويش بريزند.