کد مطلب:1529 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

آنچه براي روزه دار مكروه است


1666- چند چيز براي روزه دار مكروه است و از آن جمله است : 1 دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن , در صورتي كه مزه يا بوي آن به حلق برسد.2 انجام دادن هر كاري مانند خون گرفتن و حمام رفتن كه باعث ضعف مي شود.3 انفيه كشيدن , اگر نداند كه به حلق مي رسد و اگر بداند به حلق مي رسد جايز نيست .4 بو كردن گياههاي معطر.5 نشستن زن در آب .6 استعمال شاف .7 تر كردن لباسي كه در بدن است 8 كشيدن دندان و هر كاري كه به واسطه آن از دهان خون بيايد.9 مسواك كردن با چوب تر.10 بـي جـهت آب يا چيزي روان در دهان كردن , و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن مني زن خود را ببوسد , يا كاري كند كه شهوت خود را به حركت آورد.و اگر به قصد بيرون آمدن مني باشد و مني بيرون نيايد روزه بنابر احتياط لازم باطل مي شود.