کد مطلب:1532 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:140

جاهايي كه فقط قضاي روزه واجب است


1697- در چـند مورد - غير از مواردي كه قبلا به آنها اشاره شد - فقط قضاي روزه بر انسان واجب است و كـفاره واجب نيست : اول آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلي كه در مساله ( 1639 ) گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم بيدار نشود.دوم عملي كه روزه را باطل مي كند بجا نياورد , ولي نيت روزه نكند يا ريا كند , يا قصد كند كه روزه نباشد , و هم چنين اگر قصد كند كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد , بايد بنابر احتياط لازم روزه آن روز را قضا كند.سوم آن كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يك روز يا چند روز روزه بگيرد.چـهـارم آن كـه در مـاه رمضان بدون اين كه تحقيق كند صبح شده يا نه , كاري كه روزه را باطل مي كند انـجام دهد , بعد معلوم شود صبح بوده , و در اين صورت بايد بنابر احتياط در آن روز به قصد قربت مطلقه از چيزهايي كه روزه را باطل مي كند اجتناب نمايد و روزه آن روز را نيز قضا كند.پـنجم آن كه كسي بگويد صبح نشده و انسان به گفته او كاري كه روزه را باطل مي كند , انجام دهد , بعد معلوم شود صبح بوده است .شـشـم آن كه كسي بگويد صبح شده و انسان به گفته او يقين نكند , يا خيال كند شوخي مي كند , و خود هم تحقيق نكند , و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد , بعد معلوم شود صبح بوده است .هـفتم آن كه كور و مانند آن به گفته كس ديگري كه گفته او شرعا برايش حجت است , افطار كند , بعد معلوم شود مغرب نبوده است .هشتم آن كه يقين يا اطمينان كند كه مغرب شده و افطار كند , بعد معلوم شود مغرب نبوده است .ولي اگر در هواي ابر به گمان اين كه مغرب شده افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده , وجوب قضا در اين صورت بنابر احتياط است .نهم آن كه از جهت تشنگي مضمضه كند , يعني آب در دهن بگرداند و بي اختيار فرو رود و هم چنين است بـنـابـر احتياط مستحب اگر مضمضه براي وضوي غير نماز واجب باشد , ولي اگر فراموش كند كه روزه اسـت و آب را فرو دهد , يا براي غير جهت تشنگي مثل مواردي كه مضمضه در آنجاها مستحب است مانند وضو , مضمضه كند و بي اختيار فرو رود , قضا ندارد.دهم آن كه كسي از جهت اكراه يا اضطرار يا تقيه افطار كند لازم است قضا نمايد و كفاره واجب نيست .1698- اگر غير آب چيز ديگري را در دهان ببرد و بي اختيار فرو رود يا آب داخل بيني كند و بي اختيار فرو رود , قضا بر او واجب نيست .1699- مضمضه زياد براي روزه دار مكروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد , بهتر آن است كه سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد.1700- اگر انسان بداند , يا احتمال بدهد كه به واسطه مضمضه بي اختيار آب وارد گلويش مي شود , نبايد مـضـمـضـه كـنـد , و هم چنين است بنابر احتياط لازم اگر بداند كه از روي فراموشي آب وارد گلويش مي شود.1701- اگـر در مـاه رمضان , بعد از تحقيق , براي او معلوم نشود كه صبح شده , و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد , بعد معلوم شود صبح بوده , قضا لازم نيست .1702- اگر انسان شك كند كه مغرب شده يا نه , نمي تواند افطار كند , ولي اگر شك كند كه صبح شده يا نه , پيش از تحقيق هم مي تواند كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد.