کد مطلب:1539 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

احكام خمس


1760- در هفت چيز خمس واجب مي شود : اول منفعت كسب .دوم معدن .سوم گنج .چهارم مال حلال مخلوط به حرام .پنجم جواهري كه به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا به دست مي آيد.ششم غنيمت جنگ .هفتم بنابر مشهور زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد.