کد مطلب:1544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد


1828- اگـر بـه واسـطـه غـواصـي يـعني فرو رفتن در دريا لؤ لؤ و مرجان يا جواهر ديگري بيرون آورند , رويـيـدنـي بـاشد , يا معدني , چنانچه قيمت او به 18 نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهند , چه در يك دفـعـه آن را از دريـا بـيرون آورده باشند يا در چند دفعه , البته به شرطي كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديـگـر زياد نباشد , - مثل آن كه در دو فصل غوص نموده باشند - و گرنه اگر هر كدام به قيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند و هم چنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص به قيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند.1829- اگـر بـدون فـرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد , بنابر احتياط خمس آن واجب است .ولي اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد , در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.1830- خـمـس مـاهـي و حيوانات ديگري كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مي گيرد , در صورتي واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.1831- اگـر انـسـان بـدون قـصـد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود , و اتفاقا جواهري به دسـتـش آيـد , و قصد تملك آن را نمايد بايد خمس آن را بدهد بلكه احتياط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد.1832- اگـر انـسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن جواهري پيدا كند , چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است , اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد , و اگـر اتفاقا جواهر بلعيده باشد , احتياط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسيده باشد خمس آن را بدهد.1833- اگـر در رودخـانـه هاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري بيرون آورد , چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد , بايد خمس آن را بدهد.1834- اگـر در آب فـرو رود و مـقـداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد , بلكه چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد , باز هم همين حكم را دارد.1835- كـسـي كه كسبش غواصي يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد , لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.1836- اگـر بـچـه اي مـعـدني را بيرون آورد , يا گنجي پيدا كند , يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهر بـيـرون آورد , بايد ولي او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم چنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد , ولي او بايد آن مال را تطهير نمايد.