کد مطلب:1548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

احكام زكاة


1861- زكاة در چند چيز واجب است : اول گندم .دوم جو.سوم خرما.چهارم كشمش .پنجم طلا.ششم نقره .هفتم شتر.هشتم گاو.نهم گوسفند.دهم مال التجاره بنابر احتياط لازم .و اگر كسي مالك يكي از اين ده چيز باشد با شرايطي كه بعدا گفته مي شود , بايد مقداري كه معين شده , به يكي از مصرفهايي كه دستور داده اند برساند.1862- سـلـت كه دانه ايست به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد , و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مي باشد , بنابر احتياط واجب بايد از آنها زكاة داده شود.