کد مطلب:1554 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:167

نصاب شتر


1918- شـتـر دوازده نصاب دارد : اول پنج شتر و زكاة آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكاة ندارد.دوم ده شتر و زكاة آن دو گوسفند است .سوم پانزده شتر و زكاة آن سه گوسفند است .چهارم بيست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است .پنجم بيست و پنج شتر و زكاة آن پنج گوسفند است .ششم بيست و شش شتر و زكاة آن يك شتري است كه داخل سال دوم شده باشد.هفتم سي و شش شتر , و زكاة آن يك شتري است كه داخل سال سوم شده باشد.هشتم چهل و شش شتر , و زكاة آن يك شتري است كه داخل سال چهارم شده باشد.نهم شصت و يك شتر و زكاة آن يك شتري است كه داخل سال پنجم شده باشد.دهم هفتاد و شش شتر و زكاة آن دو شتري است كه داخل سال سوم شده باشند.يازدهم نود و يك شتر و زكاة آن دو شتري است كه داخل سال چهارم شده باشند.دوازدهم صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا , چهل تا حساب كند , و براي هر چهل تـا , يـك شتري بدهد كه داخل سال سوم شده باشد , يا پنجاه تا , پنجاه تا , حساب كند و براي هر پنجاه تا , يـك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد , و يا با چهل و پنجاه حساب كند , ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند , يا اگر چيزي باقي ميماند , از نه تا بيشتر نباشد , مثلا اگر ( 140 ) شتر دارد بايد براي صد تا دو شتري كه داخل سال چهارم شده , و براي چهل تا , يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد و شتري كه در زكاة داده مي شود , بايد ماده باشد.1919- زكـاة مـا بين دو نصاب واجب نيست , پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اول كه پنج است بـگـذرد , تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده باشد فقط بايد زكاة پنج تاي آن را بدهد , و هم چنين است حال در نصابهاي بعد.