کد مطلب:1555 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

نصاب گاو


1920- گاو دو نصاب دارد : نصاب اول آن سي تا است كه وقتي شماره گاو به سي رسيد , اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد بايد يك گوساله اي كه داخل سال دوم شده از بابت زكاة بدهد.و احـتـياط واجب آن است كه گوساله نر باشد , و نصاب دوم آن چهل است و زكاة آن يك گوساله ماده اي اسـت كه داخل سال سوم شده باشد و زكاة ما بين سي و چهل واجب نيست , مثلا كسي سي و نه گاو دارد فقط بايد زكاة سي تاي آنها را بدهد , و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد , تا به شصت نرسيده , فقط بـايـد زكاة چهل تاي آن را بدهد , و بعد از آن كه به شصت رسيد , چون دو برابر نصاب اول را دارد , بايد دو گـوسـاله اي كه داخل سال دوم شده بدهد , و هم چنين هر چه بالا رود بايد يا سي تا سي تا حساب كند , يا چهل تا چهل تا , يا سي و چهل حساب نمايد , و زكاة آن را به دستوري كه گفته شد بدهد , ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند , يا اگر چيزي باقي مي ماند از نه بيشتر نباشد , مثلا اگر هفتاد گاو دارد , بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي تاي آن زكاة سي تا , و براي چهل تاي آن زكاة چهل تا را بدهد , چون اگر به حساب سي تا حساب كند , ده تا زكاة نداده مي ماند.