کد مطلب:1556 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:156

نصاب گوسفند


1921- گـوسـفند پنج نصاب دارد : اول چهل تا است و زكاة آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكاة ندارد.دوم صد و بيست و يك است و زكاة آن دو گوسفند است .سوم دويست و يك است و زكاة آن سه گوسفند است .چهارم سيصد و يك است و زكاة آن چهار گوسفند است .پـنـجـم چـهـار صد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند , و براي هر صد تاي آنها يك گـوسـفـنـد بـدهد , و لازم نيست زكاة را از خود گوسفندها بدهد , بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد , يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد , كافي است .1922- زكاة مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد , فقط بايد زكاة چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكاة ندارد , و هم چنين است حكم در نصابهاي بعد.1923- زكاة شتر و گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب برسد , واجب است چه همه آنها نر باشند , يا ماده , يا بعضي نر باشند , و بعضي ماده .1924- در زكاة , گاو و گاوميش يك جنس حساب مي شوند , و شتر عربي و غير عربي يك جنس است , و هم چنين بز و ميش و شيشك در زكاة با هم فرق ندارند.1925- اگر براي زكاة , گوسفند بدهد , بنابر احتياط واجب بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد , و اگر بز بدهد احتياطا بايد داخل سال سوم شده باشد.1926- گـوسفندي را كه بابت زكاة مي دهد , اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد اشـكـال ندارد , ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و هم چنين است در گاو و شتر.1927- اگر چند نفر با هم شريك باشند , هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده , بايد زكاة بدهد , و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكاة واجب نيست .1928- اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند , بايد زكاة آنها را بدهد.1929- اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب هم باشند , بايد زكاة آنها را بدهد.1930- اگـر گاو و گوسفند و شتري كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند , مي تواند زكاة را از خود آنـهـا بـدهد , ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند , نمي تواند زكاة آنها را مريض , يا معيوب , يا پير بدهد.بـلـكه اگر بعضي از آنها سالم , و بعضي مريض , و دسته اي معيوب و دسته ديگر بي عيب , و مقداري پير و مقداري جوان باشند , احتياط واجب آن است كه براي زكاة آنها سالم و بي عيب و جوان بدهد.1931- اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم , گاو و گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگري عوض كند , يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد , مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديـگر بگيرد , زكاة بر او واجب نيست , اگر اين كار به قصد فرار از زكاة نباشد , و اما اگر به اين قصد باشد در صورتي كه هر دو چيز يك نوع منفعت داشته باشند , مثلا هر دو گوسفند شير ده باشند احتياط لازم آن است كه زكاة آن را بدهد.1932- كسي كه بايد زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد , اگر زكاة آنها را از مال ديگرش بدهد , تا وقتي شـمـاره آنها از نصاب كم نشده , همه ساله بايد زكاة را بدهد , و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند , زكاة بر او واجب نيست , مثلا كسي كه چهل گوسفند دارد , اگر از مال ديگرش زكاة آنها را بدهد تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده , همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد , تا وقتي به چهل نرسيده زكاة بر او واجب نيست .