کد مطلب:1559 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:145

شرايط كساني كه مستحق زكاتند


1950- كسي كه مالك مي تواند زكاة خود را به او بدهد , بايد شيعه دوازده امامي باشد , و اگر انسان كسي را شيعه بداند و به او زكاة بدهد , بعد معلوم شود شيعه نبوده بايد دوباره زكاة بدهد.1951- اگر طفل يا ديوانه اي از شيعه فقير باشد , انسان مي تواند به ولي او زكاة بدهد , به قصد اين كه آنچه مي دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.1952- اگـر بـه ولـي طفل و ديوانه دسترسي ندارد , مي تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكاة را به مصرف طفل يا ديوانه برساند , و بايد موقعي كه زكاة به مصرف آنان مي رسد نيت زكاة كند.1953- به فقيري كه گدايي مي كند مي شود زكاة داد.ولـي بـه كـسـي كه زكاة را در معصيت مصرف مي كند , نبايد زكاة داد , بلكه احتياط آن است به كسي كه دادن زكـاة موجب ترغيب او در معصيت مي شود هر چند خود آن را در معصيت صرف نمي نمايد زكاة داده نشود.1954- بـه كسي كه شراب خوار است يا نماز نمي خواند هم چنين به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مي آورد احتياط واجب آن است كه زكاة ندهند.1955- بـه كـسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد , مي شود قرضش را از زكاة داد.1956- انـسان نمي تواند مخارج كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكاة بدهد , ولي اگر مخارج آنان را ندهد , ديگران مي توانند به آنان زكاة بدهند.1957- اگر انسان زكاة را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.1958- پدر نمي تواند از سهم سبيل اللّه كتابهاي علمي و ديني كه مورد احتياج پسر است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد , مگر آن كه مصلحت عامه اقتضاي اين كار را داشته باشد , و از حاكم شرع بنابر احتياط اجازه بگيرد.1959- پـدري كـه تمكن تزويج پسرش را ندارد مي تواند از زكاة براي پسرش زن بگيرد , و هم چنين است پسر نسبت به پدر.1960- بـه زنـي كه شوهرش مخارج او را مي دهد و زني كه شوهرش خرجي او را نمي دهد , ولي مي تواند - هر چند به مراجعه حاكم شرع - او را به دادن خرجي مجبور كند , نمي شود زكاة داد.1961- زنـي كـه صـيـغـه شـده اگر فقير باشد , شوهرش و ديگران مي توانند به او زكاة بدهند , ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد , در صورتي كه مخارج آن زن را بدهد , نمي شود به آن زن زكاة داد.1962- زن مي تواند به شوهر فقير خود زكاة بدهد , اگر چه شوهر زكاة را صرف مخارج خود آن زن نمايد.1963- سيد نمي تواند از غير سيد زكاة بگيرد , ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند , و از گرفتن زكاة از غير سيد ناچار باشد مي تواند از او زكاة بگيرد.1964- به كسي كه معلوم نيست سيد است يا نه , مي شود زكاة داد.