کد مطلب:1560 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

نيت زكاة


1965- انسان بايد زكاة را به قصد قربت يعني براي انجام خواست خداوند عالم بدهد , و در نيت معين كند كه آنچه را مي دهد زكاة مال است يا زكاة فطره .بـلكه اگر مثلا زكاة گندم و جو بر او واجب باشد , و بخواهد پولي را به عنوان قيمت زكاة بدهد بايد معين كند كه زكاة گندم است يا زكاة جو.1966- كـسي كه زكاة چند مال بر او واجب شده , اگر مقداري زكاة بدهد , و نيت هيچ كدام آنها را نكند , چنانچه چيزي را كه داده هم جنس يكي از آنها باشد , زكاة همان جنس حساب مي شود.مـثـلا كسي كه زكاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است , اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكاة بدهد , و نيت هيچ كدام آنها را نكند , زكاة گوسفند حساب مي شود , ولي اگر مقداري پول نقره يـا اسـكناس بدهد , كه هم جنس هيچ كدام آنها نيست , بعضي گفته اند , به همه آنها قسمت مي شود ولي اين خالي از اشكال نيست و احتمال دارد كه از هيچ كدام حساب نشود و در ملك مالك باقي بماند.1967- اگـر كسي را وكيل كند كه زكاة مال او را بدهد , موقعي كه زكاة را به آن وكيل مي دهد , بايد نيت كـند كه آنچه را وكيل او بعدا به فقير مي دهد زكاة باشد , و احوط اين است كه نيت او تا زمان رسيدن زكاة به فقير مستمر باشد.1968- اگـر مـال را بـه قـصـد زكاة ولي بدون قصد قربت به حاكم شرع يا به فقير بدهد , بنابر اقوي زكاة حساب مي شود , هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه كرده است .