کد مطلب:1563 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

مصرف زكاة فطره


2022- زكاة فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقراي شيعه كه داراي شرايط گذشته در مستحقين زكـاة مـال هـسـتـنـد , داد , و چنانچه در شهر از فقراي شيعه كسي نباشد , مي تواند آن را به فقراي ديگر مسلمانان داد , ولي در هر صورت نبايد به ناصبي داده شود.2023- اگر طفل شيعه اي فقير باشد , انسان مي تواند فطره او را به مصرف او برساند , يا به واسطه دادن به ولي او , ملك طفل نمايد.2024- فـقيري كه فطره به او مي دهند , لازم نيست عادل باشد , ولي احتياط واجب آن است كه به شراب خوار و بي نماز و كسي كه آشكارا معصيت مي كند فطره ندهند.2025- به كسي كه فطره را در معصيت مصرف مي كند نبايد فطره بدهند.2026- احـتـيـاط مستحب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع فطره ندهند , ولي اگر بيشتر بدهند هيچ اشكالي ندارد.2027- اگـر از جـنسي كه قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن است مثلا از گندمي كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است , نصف صاع بدهد , كافي نيست , بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد , كافي نيست .2028- انـسـان نمي تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنسي ديگر مثلا جو بدهد , بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافي نيست .2029- مـسـتـحـب است در دادن زكاة فطره , خويشان و همسايگان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد , و سزاوار است كه اهل علم و دين و فضل را بر ديگران نيز مقدم دارد.2030- اگـر انـسـان بـه خيال اين كه كسي فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده , چنانچه مـالـي را كـه به او داده از بين نرفته باشد , بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد , و اگر نتواند بگيرد , بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد , در صورتي كه گيرنده فطره مي دانسته آنچه را كـه گـرفته فطره است , بايد عوض آن را بدهد و اگر نمي دانسته , دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد عوض فطره را بدهد.2031- اگـر كـسـي بـگويد فقيرم , نمي شود به او فطره داد , مگر آن كه از گفته او اطمينان پيدا شود يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است .