کد مطلب:1564 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:145

مسايل متفرقه زكاة فطره


2032- انسان بايد زكاة فطره را به قصد قربت يعني براي انجام خواست خداوند عالم بدهد و موقعي كه آن را مي دهد نيت دادن فطره نمايد.2033- اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و بهتر آن است كه در ماه رمضان هم فطره را نـدهـد , ولي اگر پيش از رمضان به فقير قرض بدهد , و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد , طلب خود را بابت فطره حساب كند , مانعي ندارد.2034- گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي دهد بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد , و چنانچه مـخـلـوط بـاشد , اگر خالص آن به يك صاع برسد , و بدون جدا كردن قابل استفاده باشد يا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد , يا آنچه مخلوط شده به قدري كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.2035- اگر فطره را از چيز معيوب بدهد , بنابر احتياط واجب كافي نيست .2036- كسي كه فطره چند نفر را مي دهد , لازم نيست همه را از يك جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضي را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافي است .2037- كـسـي كه نماز عيد فطر مي خواند , بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد , ولي اگر نماز عيد نمي خواند , مي تواند دادن فطره را تا ظهر تاخير بيندازد.2038- اگر به نيت فطره مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد , هر وقت آن را مي دهد نيت فطره نمايد.2039- اگـر موقعي كه دادن زكاة فطره واجب است , فطره را ندهد و كنار هم نگذارد , بعدا بنابر احتياط بدون اين كه نيت ادا و قضا كند فطره را بدهد.2040- اگر فطره را كنار بگذارد , نمي تواند آن را براي خودش بردارد و مالي ديگر را براي فطره بگذارد.2041- اگر انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است , چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقداري از آن مال براي فطره باشد اشكال دارد.2042- اگـر مـالـي را كـه براي فطره كنار گذاشته از بين برود چنانچه دسترسي به فقير داشته و دادن فـطـره را تاخير انداخته , يا در نگهداري آن كوتاهي كرده , بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسي به فقير نداشته , و در نگهداري آن كوتاهي نكرده , ضامن نيست .2043- اگـر در مـحل خودش مستحق پيدا شود , احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد و اگر به جاي ديگر ببرد , و تلف شود , بايد عوض آن را بدهد.