کد مطلب:1565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:169

احكام حج


2044- حـج : زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالي است كه دستور داده اند در آنجا بجا آورده شود , و در تمام عمر بر كسي كه اين شرايط را دارا باشد , يك مرتبه واجب مي شود : اول آن كه بالغ باشد.دوم آن كه عاقل و آزاد باشد.سـوم بـه واسـطه رفتن به حج مجبور نشود كه كار حرامي را كه ترك آن از حج مهمتر است انجام دهد , يا عمل واجبي را كه از حج مهمتر است ترك نمايد.چهارم آن كه مستطيع باشد.و مستطيع بودن به چند چيز است .اول آن كه توشه راه و هم چنين مركب سواري - در صورت احتياج به آن - يا مالي كه بتواند با آن مال آنها را تهيه كند داشته باشد.دوم سلامت مزاج و توانايي آن را داشته باشد كه بدون مشقت زياد بتواند مكه رود و حج را به جا آورد.سـوم در راه مـانـعي از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد , يا انسان بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود , يا مال او را ببرند , حج بر او واجب نيست .ولـي اگـر از راه ديـگـري بتواند برود , اگر چه دورتر باشد , بايد از آن راه برود , مگر آن كه آن راه آن قدر دورتر و غير معمولي باشد كه بگويند راه حج بسته است .چهارم به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.پنجم مخارج كساني را كه خرجي آنان بر او واجب است مثل زن و بچه .و مخارج كساني را كه مردم خرجي دادن به آنها را لازم مي دانند داشته باشد.شـشم بعد از برگشتن كسب يا زراعت , يا عايدي ملك , يا راه ديگري براي معاش خود داشته باشد , يعني اين طور نباشد كه به واسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگي كند.2045- كسي كه بدون خانه ملكي رفع احتياجش نمي شود , وقتي حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.2046- زني كه مي تواند مكه برود , اگر بعد از برگشتن , از خودش مال نداشته باشد , و شوهرش هم مثلا فقير باشد , و خرجي او را ندهد , و ناچار شود كه به سختي زندگي كند , حج بر او واجب نيست .2047- اگـر كـسي توشه راه و مركب سواري نداشته باشد , و ديگري به او بگويد حج برو , و من خرج تو و عـيالات تو را در موقعي كه در سفر حج هستي مي دهم , در صورتي كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مي دهد حج بر او واجب مي شود.2048- اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عيالات كسي را در مدتي كه مكه مي رود و برمي گردد , به او ببخشند براي اين كه حج كند , حج بر او واجب مي شود , اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هـم مـالي كه بتواند با آن زندگي كند نداشته باشد , ولي اگر طوري باشد كه روزهاي سفر حج روزهاي كـسـب و كارش باشد , به طوري كه اگر حج رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نمايد يا آن كه نتواند مخارج زندگانيش را در بقيه سال تامين نمايد حج بر او واجب نيست .2049- اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسي را در مدتي كه مكه مي رود و برمي گردد به او بـدهـنـد و بـگـويـنـد حـج بـرو , ولـي ملك او نكنند , در صورتي كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمي گيرند , حج بر او واجب مي شود.2050- اگر مقداري مال كه براي حج كافي است به كسي بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه به كسي كه مال را داده خدمت بنمايد , حج بر او واجب نمي شود.2051- اگـر مقداري مال به كسي بدهند و حج بر او واجب شود , چنانچه حج نمايد , هر چند بعدا مالي از خود پيدا كند , ديگر حج بر او واجب نيست .2052- اگـر بـراي تـجـارت مـثـلا تـا جده برود و مالي به دست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مـسـتـطيع باشد , بايد حج كند و در صورتي كه حج نمايد , اگر چه بعدا مالي پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود ديگر حج بر او واجب نيست .2053- اگـر انـسـان اجـيـر شـود كه مباشرتا از طرف كس ديگر حج كند , چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگري را از طرف خودش بفرستد , بايد از كسي كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.2054- اگـر كسي مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود , بايد اگر چه به زحمت باشد , بعدا حج كند , و اگـر بـه هيچ قسم نتواند حج برود , چنانچه كسي او را براي حج اجير كند , بايد به مكه رود و حج كسي را كـه براي او اجير شده بجا آورد و تا سال بعد چنانچه ممكن است در مكه بماند و براي خود حج نمايد , ولي اگر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و كسي كه او را اجير كرده .

راضـي شود كه حج او در سال بعد بجا آورده شود , چنانچه اطمينان نداشته باشد كه سال بعد بتواند براي خـود حـج بـرود , بـايـد سـال اول براي خود حج نمايد و حج آن كسي را كه او را اجير كرده براي سال بعد بگذارد.2055- اگـر كـسـي كه مستطيع شده به مكه رود و در وقت معيني كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد , چنانچه در سالهاي بعد مستطيع نباشد , حج بر او واجب نيست .مگر آن كه از سالهاي پيش مستطيع بوده و نرفته , كه در اين صورت اگر چه به زحمت باشد بايد حج كند.2056- اگـر كسي كه مستطيع شده حج نكند و بعد به واسطه پيري يا مرض و ناتواني نتواند حج نمايد , و نااميد باشد از اين كه بعدا خودش حج كند بايد ديگري را از طرف خود بفرستد , بلكه اگر نااميد هم نباشد , احـتياط واجب آن است كه اجير بگيرد و در صورتي كه بعدا قدرت پيدا كرد , خودش نيز حج نمايد , و هم چنين است اگر در سال اولي كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده , به واسطه پيري يا مرض يا ناتواني نتواند حـج كند و نااميد از توانايي خود باشد , و در تمام اين صور احتياط مستحب آن است كه چنانچه منوب عنه مرد باشد , نايب صروره باشد , يعني كسي كه اولين مرتبه حج رفتن او باشد.2057- كسي كه از طرف ديگري براي حج اجير شده , بايد طواف نساء را نيز از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد , زن بر آن اجير حرام مي شود.2058- اگـر طـواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند چنانچه بعد از چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و بجا آورد صحيح است .ولي چنانچه برگشتن برايش مشقت داشته باشد مي تواند نايب بگيرد.