کد مطلب:1566 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:139

احكام خريد و فروش


2059- شـخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد , بلكه چنانچه به واسـطه ياد نگرفتن در معرض مخالفت حكم الزامي باشد , ياد گرفتن لازم است , و از حضرت صادق عليه الـسـلام روايت شده : كسي كه مي خواهد خريد و فروش كند , بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن , خريد و فروش كند , به واسطه معامله هاي باطل و شبهه ناك به هلاكت مي افتد.2060- اگـر انـسـان براي ندانستن مساله اي نداند معامله اي كه كرده صحيح است يا باطل , نمي تواند در مـالـي كـه گرفته تصرف نمايد , مگر آن كه بداند طرف راضي به تصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد.2061- كـسـي كـه مـال نـدارد و مـخـارجي بر او واجب است مثل خرج زن و بچه , بايد كسب كند و براي كارهاي مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقرا , كسب كردن مستحب است .