کد مطلب:1574 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:162

نقد و نسيه


2112- اگـر جـنسي را نقد بفروشند , خريدار و فروشنده بعد از معامله مي توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غير منقول مانند خانه و زمين بـاين است كه دست از آن چيز بردارد , و طوري آن را در اختيار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف كند و اين معني به اختلاف موارد مختلف مي باشد.2113- در مـعـامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد , پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد , چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است .2114- اگر جنسي را نسيه بفروشد , پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند , نمي تواند عوض آن را از خـريـدار مطالبه نمايد , ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد , فروشنده مي تواند پيش از تمام شدن مدت , طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.2115- اگـر جنسي را نسيه بفروشد , بعد از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند , مي تواند عوض آن را از خـريـدار مطالبه نمايد , ولي اگر خريدار نتواند بپردازد , بايد او را مهلت دهد , يا معامله را فسخ كند و در صورتي كه آن جنس موجود است پس بگيرد.2116- اگـر بـه كسي كه قيمت جنس را نمي داند , مقداري نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد , معامله باطل است .ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را مي داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند , مثلا بگويد جنسي را كـه به تو نسيه مي دهم توماني يك ريال از قيمتي كه نقد مي فروشم گرانتر حساب مي كنم و او قبول كند اشكال ندارد.2117- كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدتي قرار داده , اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت , مقداري از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.