کد مطلب:1576 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

احكام معامله سلف


2121- انـسـان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد و بـعـد از تمام شدن مدت , اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد , فروختن آن اشكال ندارد , ولي فروختن غله مـانـنـد گـنـدم و جـو و سـاير اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود , غير از ميوه ها پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست مگر اين كه به سرمايه اش يا به كمتر از آن بفروشد.2122- در مـعـامـله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده در موعدش بدهد , مشتري بايد قبول كند , هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد , در صورتي كه از همان جنس حساب شود.2123- اگـر جـنـسي را كه فروشنده مي دهد , پست تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده , مشتري مي تواند قبول نكند.2124- اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده , جنس ديگري بدهد , در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.2125- اگـر جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كـنـد , مـشتري مي تواند صبر كند تا تهيه نمايد , يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد , و بنابر احتياط نمي تواند آن را به فروشنده به قيمت مشتري بفروشد.2126- اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتي بگيرد , معامله باطل است .